30 Cdo 1585/2014
Datum rozhodnutí: 28.07.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 241a odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 1585/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., v právní věci žalobkyně Mgr. J. V. , zastoupené JUDr. Josefem Červinkou, advokátem se sídlem v Novém Hrozenkově č.p. 843, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , identifikační číslo osoby 000 25 429, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o odškodnění nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 64/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. ledna 2014, č. j. 21 Co 499/2013-145, takto:
I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. ledna 2014, č. j. 21 Co 499/2013-145, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.
Aby dovolání mohlo být kvalifikováno jako přípustné, muselo by být ve smyslu ustanovení § 237 o. s. ř. ve vztahu k dovoláním napadenému rozhodnutí odvolacího soudu shledáno, že nastala jedna z tam jmenovaných okolností, tj. že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.
Dovolatelka ve svém podání pouze uvádí, že dovolání je přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., aniž by však uvedla, kterou z výše jmenovaných okolností způsobilých založit přípustnost dovolání má za splněnou. Pokud dovolatelka vyjadřuje pouhý nesouhlas s právním posouzením věci soudem odvolacím, aniž by však uvedla, v čem spatřuje tvrzenou přípustnost dovolání, nepodařilo se jí naplnit podmínku stanovenou v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., a tedy ani založit přípustnost dovolání.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. července 2015
JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu