30 Cdo 1548/2007
Datum rozhodnutí: 30.04.2007
Dotčené předpisy:

30 Cdo 1548/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobce M. K., proti žalovanému K. K., zastoupenému advokátem, o určení existence pohledávky, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 21 C 38/2002, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. května 2006, č.j. 18 Co 209/2006-133, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 10. května 2006, č.j. 18 Co 209/2006-133, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 6. října 2005, č.j.


21 C 38/2002-113, kterým byla zamítnuta žaloba na určení, že zůstavitelka H. K. měla ke dni úmrtí vůči svému synovi žalovanému K. K. pohledávku ve výši 636.357,- Kč, a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Rozsudek odvolacího soudu byl žalobci doručen dne 17. srpna 2006 a téhož dne nabyl právní moci. Toto rozhodnutí žalobce napadl dne 17. října vlastnoručně sepsaným dovoláním (označeným nepřesně jako odvolání).


Soud prvního stupně poté usnesením ze dne 30. listopadu 2006, č.j.


21 C 38/2002-142, které bylo dovolateli doručeno dne 2. ledna 2007, jej vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů v dovolacím řízení zvolil zástupcem advokáta, který by pak podal v této věci řádné dovolání. Žalobce poučil o tom, že nebude-li této výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno.


Podle § 241 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (který však může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy), jestliže sám nemá právnické vzdělání; je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná za ní osoba uvedená v § 21 nebo § 21a anebo v § 21b o.s.ř., pokud má právnické vzdělání. Nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a, v § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání.


Jde o úpravu tzv. povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, které je chápáno jako zvláštní podmínka dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze sice odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé. Nedostatek v zastoupení dovolatele musí být proto řešen postupem podle ustanovení § 241b odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 104 odst. 2 téhož zákona.


Požadavek povinného zastoupení platí jen pro podání dovolání, přičemž však tuto část dovolacího řízení je třeba chápat v širším smyslu tak, že zahrnuje nejen podání dovolání samotného, ale vztahuje se i k podání, kterým se dovolání doplňuje nebo omezuje, nebo podání, kterým se disponuje rozsahem dovolání, jeho důvody nebo dovolacím návrhem. Pokud dovolatel podá dovolání sám, je nezbytné ke splnění požadavku nuceného zastoupení vyplývajícího ze zmíněného ustanovení, aby jeho zástupce učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním nebo aby alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil soudu, že se s dovolatelem učiněným podáním ztotožňuje. Nestane-li se tak, není požadavku povinného zastoupení vyhověno (obdobně srovnej JUDr. Jaroslav Bureš, JUDr. Ljubomír Drápal, JUDr. Zdeněk Krčmář,


JUDr. Michal Mazanec, Občanský soudní řád, Komentář, 6. vydání, Praha 2003, II. díl, str. 1064 až 1065).


O tento případ jde v posuzované věci, neboť dovolatel, ač nebylo doloženo, že by sám měl právnické vzdělání, resp., že by za něj jednala podle zákona kvalifikovaná osoba, nedoložil soudu ve stanovené lhůtě (resp. ani později), že by v jeho případě byla splněna podmínka povinného zastoupení. Protože tak nebyla naplněna tato zvláštní podmínka dovolacího řízení, dovolacímu soudu nezbylo, než podle již uvedených ustanovení dovolací řízení zastavit.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 a § 146 odst. 2 věta první o.s.ř., když dovolatel procesně zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, a to z popsaného důvodu nesplnění zvláštní podmínky dovolacího řízení spočívající v povinném zastoupení dovolatele advokátem. Je pak skutečností, že soud prvního stupně dovolání, které (nadto) nesplňuje též zákonem stanovené náležitosti, doručoval protistraně v době, kdy již bylo zřejmé, že se tyto nedostatky (zejména pak nedostatek povinného zastoupení dovolatele) nepodařilo odstranit, kdy nutným následkem musilo být již jen zastavení tohoto řízení. Proto ve věci podané vyjádření žalovaného k dovolání nelze považovat za potřebné k účelnému uplatňování nebo bránění práva. Proto nebylo žádnému z účastníků přiznáno právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. dubna 2007


JUDr. Pavel Pavlík, v. r.


předseda senátu