30 Cdo 1542/2000
Datum rozhodnutí: 01.08.2000
Dotčené předpisy:
30 Cdo 1542/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce O. B., proti žalované I. B., o rozvod manželství a úpravu výchovy a výživy nezletilých B. a M., B., zastoupených Okresním úřadem v Pardubicích jako opatrovníkem, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 5 C 75/97, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. června 1998, č.j. 22 Co 239/98-68, takto:

I Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem v záhlaví označeným rozsudek Okresního soudu v Pardubicích ze dne 21. ledna 1998, č.j. 5 C 75/97-44, jímž bylo manželství účastníků rozvedeno a pro dobu po rozvodu svěřeny obě nezletilé děti do výchovy žalobce a žalované bylo uloženo přispívat na jejich výživu částkou 600,- Kč a 500,- Kč měsíčně, počínaje právní mocí rozvodu manželství, vždy do každého pátého dne v měsíci předem k rukám žalobce, a jímž bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a o povinnosti účastníků uhradit státu náklady řízení, až na odvoláním nenapadený výrok o rozvodu manželství a o náhradě nákladů řízení účastníků ve výroku o svěření nezletilých do výchovy žalobce potvrdil a jinak (t.j. ve výroku o výživném a náhradě nákladů řízení státu) zrušil, a věc v tomto rozsahu vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Proti označenému rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1, věty první, o.s.ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první, o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo komerčním právníkem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle ustanovení § 241 odst. 2, věty druhé, o.s.ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem nebo komerčním právníkem anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.*

Dovolání je mimořádný prostředek, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 o.s.ř. jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytnout právní pomoc (t.j. advokátem), jestliže sám nebo jeho zaměstnanec (člen) takovéhoto vzdělání nedosáhl.

Z ustanovení § 241 odst. 1, věty první a z ustanovení § 241 odst. 2, věty druhé, o.s.ř. vyplývá, že dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná - musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem (komerční právníci se stali s účinností od 1.7.1996 advokáty - srov § 57 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii), ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím tohoto zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

V posuzovaném případě podala žalovaná dovolání proti rozsudku krajského soudu, aniž by při tomto úkolu byla zastoupena advokátem a nebylo ani prokázáno, že by měla právnické vzdělání. Soud prvního stupně ji proto usnesením ze dne 18.12.1999, č.j. 5 C 75/97-102 vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; k provedení potřebných procesních úkonů jí určil lhůtu patnácti dnů a upozornil ji, že dovolací řízení bude zastaveno, jestliže výzva bude bezvýsledná. Přestože jí byla doručena dne 12.5.2000 dovolatelka výzvě dosud nevyhověla.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první, a § 241 odst. 2, věty druhé, o.s.č. nebyl přes výzvu soudu odstraněn, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalované - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2, věty třetí, o.s.ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, účastníkům však ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věta prvá, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. srpna 2000

JUDr. Karel P o d o l k a , v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Plhalová