30 Cdo 1523/2015
Datum rozhodnutí: 23.02.2016
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.30 Cdo 1523/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a Mgr. Víta Bičáka v právní věci žalobkyně CG HOLDING, s. r. o., identifikační číslo osoby 24657344, se sídlem v Praze 2, Anny Letenské 34/7, zastoupené JUDr. Petrem Hromkem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 2, Vinohradská 34/30, proti žalované České republice Českému telekomunikačnímu úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219, o zadostiučinění za nemajetkovou újmu ve výši 105 832,91 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 15 C 211/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 10. 2014, č. j. 39 Co 322/2014 - 147, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Žalobkyně se proti České republice domáhala zaplacení částky v celkové výši 105 832,91 Kč s příslušenstvím jako součtu jednotlivých náhrad (zadostiučinění) za nemajetkovou újmu, která jí měla vzniknout v důsledku nesprávného úředního postupu spočívajícího v nepřiměřené délce správních řízení vedených u Českého telekomunikačního úřadu (dále jen ČTÚ ) pod sp. zn. 116 332/2010, sp. zn. 111 770/2010, sp. zn. 112 216/2010, sp. zn. 114 478/2010, sp. zn. 111 854/2010, sp. zn. 112 260/2010 (požadované zadostiučinění za každé jednotlivé řízení ve výši 13 333,28 Kč), sp. zn. 116 354/2010 (požadované zadostiučinění ve výši 12 499,95 Kč) a sp. zn. 112 268/2010 (požadované zadostiučinění ve výši 13 333,28 Kč).
Obvodní soud pro Prahu 9 jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 19. 3. 2014, č. j. 15 C 211/2012 - 103, konstatoval, že nesprávným úředním postupem ČTÚ, který o návrzích vedených u něj pod sp. zn. 116 332/2010, sp. zn. 111 770/2010, sp. zn. 112 216/2010, sp. zn. 114 478/2010, sp. zn. 111 854/2010, sp. zn. 112 260/2010, sp. zn. 116 354/2010 a sp. zn. 112 268/2010 nerozhodl ve lhůtě stanovené v § 126 odst. 1 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně některých souvisejících zákonů, bylo porušeno právo žalobce (výrok I), zamítl žalobu na zaplacení částky 105 832,91 Kč s příslušenstvím (výrok II). Současně nepřiznal žalobkyni právo na náhradu nákladů řízení (výrok III).
K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze jako soud odvolací v napadeném rozsudku výrokem I. změnil ve vyhovujících výrocích o věci samé (výrok I a II) tak, že zamítl žalobu o poskytnutí zadostiučinění za nemajetkovou újmu ve výši 105 832,91 Kč s příslušenstvím. Ve výroku II rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.
Rozsudek odvolacího soudu napadla žalobkyně v plném rozsahu včasným dovoláním, které však Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. , odmítl.
V případě řízení, jehož předmětem je částka skládající se z několika samostatných nároků odvíjejících se od odlišného skutkového základu, má rozhodnutí o každém z těchto nároků charakter samostatného výroku a přípustnost dovolání je třeba zkoumat ve vztahu ke každému z těchto nároků samostatně, a to bez ohledu na to, že tyto nároky byly uplatněny v jednom řízení a že o nich bylo rozhodnuto jedním výrokem (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2003, sp. zn. 32 Odo 747/2002, proti němuž podanou ústavní stížnost Ústavní soud odmítl usnesením ze dne 26. 5. 2004, sp. zn. III. ÚS 537/03, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2011, sp. zn. 30 Cdo 3157/2009).
Tak je tomu i v posuzované věci, kdy odvolací soud rozhodoval o nárocích žalobkyně vyplývajících ze shora označených správních řízení, za jejichž nepřiměřenou délku požaduje zadostiučinění v penězích. Dovolání v rozsahu nároku plynoucího ze správního řízení vedeného u ČTÚ sp. zn. 116 332/2010, sp. zn. 111 770/2010, sp. zn. 112 216/2010, sp. zn. 114 478/2010, sp. zn. 111 854/2010, sp. zn. 112 260/2010 (požadované zadostiučinění za každé jednotlivé řízení ve výši 13 333,28 Kč), sp. zn. 116 354/2010 (požadované zadostiučinění ve výši 12 499,95 Kč) a sp. zn. 112 268/2010 (požadované zadostiučinění ve výši 13 333,28 Kč) není přípustné s ohledem na ustanovení § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť ohledně nich bylo odvolacím soudem rozhodnuto o nárocích nepřesahujících svou výší částku 50 000 Kč.
Dovolání napadající rozsudek odvolacího soudu v rozsahu, v němž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení, neobsahuje zákonné náležitosti (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení proto nelze pro vady dovolání v uvedeném rozsahu pokračovat.
K žalobkyní namítaným vadám řízení by mohl Nejvyšší soud přihlédnout jen v případě, pokud by bylo dovolání přípustné (§ 242 odst. 3 o. s. ř.), což není.
Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 23. 2. 2016

JUDr. František I š t v á n e k předseda senátu