30 Cdo 1508/2010
Datum rozhodnutí: 24.06.2010
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
30 Cdo 1508/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce Ing. J. H. , správce konkurzní podstaty úpadce K. Z., zastoupeného JUDr. Vlastimilem Vezdenkem, advokátem se sídlem v Opavě, Hauerova č. 3, proti žalovanému T. G. , zastoupenému JUDr. Petrem Prokopiusem, advokátem se sídlem v Opavě, Lidická č. 792/17, o určení neúčinnosti kupní smlouvy, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 6 C 312/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. prosince 2009, č.j. 57 Co 421/2009-84, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. května 2010, č.j. 30 Cdo 1508/2010-150, se na první straně vpravo nahoře opravuje tak, že jeho nesprávné číslo jednací 30 Cdo 1508/2010-150, se nahrazuje správným číslem jednacím: 30 Cdo 1508/2010-106 .
O d ů v o d n ě n í :

V písemném vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. května 2010, č.j. 30 Cdo 1508/2010-150, došlo ke zřejmé nesprávnosti spočívající v nesprávně uvedeném čísle jednacím.
Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 164 o.s.ř. za použití § 243c odst. 1 o.s.ř., vydal proto opravné usnesení, jímž tuto zřejmou nesprávnost shora uvedeným způsobem opravil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. června 2010

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.
předseda senátu