30 Cdo 1503/2015
Datum rozhodnutí: 09.12.2015
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.30 Cdo 1503/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobkyně K. S. , zastoupené JUDr. Helenou Tukinskou, advokátkou se sídlem v Teplicích, J.V. Sládka 1363/2, proti žalované Krajské zdravotní a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, IČO 25488627 , zastoupené JUDr. Otakarem Pazdziorou, advokátem se sídlem v Děčíně, Řetězová 2, za účasti vedlejšího účastníka na straně žalované: České státní pojišťovny, a.s., se sídlem v Praze 1, Spálená 16, IČO 45272956, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 34 C 202/2010, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. září 2014, č. j. 1 Co 48/2014-175, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. září 2015 č.j. 30 Cdo 1503/2015-218, se v záhlaví opravuje tak, že nesprávné příjmení žalobkyně S. se nahrazuje správným příjmením S.

O d ů v o d n ě n í :

V písemném vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. září 2015 č.j. 30 Cdo 1503/2015-218, došlo ke zřejmé nesprávnosti spočívající ve vadném označení příjmení žalobkyně.
Nejvyšší soud podle ustanovení § 164 o.s.ř. za použití § 243b o.s.ř., vydal proto opravné usnesení, jímž tuto zřejmou nesprávnost shora uvedeným způsobem opravil.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. prosince 2015

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu