30 Cdo 1497/2014
Datum rozhodnutí: 19.04.2014
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 229 odst. 4 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201430 Cdo 1497/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci žalobce V. H. , proti žalované České republice - Ministerstvu financí , se sídlem Praha 1, Letenská 525/15, zastoupené JUDr. Alanem Korbelem, advokátem se sídlem Praha 1, Vodičkova 736/17, o zaplacení částky 3,000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 16 C 105/95-71, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. listopadu 2013, č. j. 13 Co 457/2013-80, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
Usnesením ze dne 11. července 2013, č.j. 16 C 105/95 -71 Obvodní soud pro Prahu 1 (dále jen soud prvního stupně ) odmítl odvolání žalobce ze dne 6. 4. 2013 do rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 21. 1. 1998, č.j. 16 C 105/95-32 opraveného opravným usnesením téhož soudu ze dne 6. 5. 1998, č. j. 16 C 105/95 - 36a.
Městský soud v Praze usnesením ze dne 22. 11. 2013, č.j. 13 Co 457/2013-80, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech řízení.
Proti usnesení podal vlastnoručně sepsané dovolání žalobce, který ani po výzvě soudu prvního stupně nebyl v dovolacím řízení zastoupen advokátem.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a dále čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného do 31. 12. 2013. Poté se nejprve zabýval otázkou přípustnosti tohoto dovolání.
Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
S ohledem na úpravu obsazenou v ustanovení § 238 odst. 1 písm. f) o.s.ř. není předmětné dovolání přípustné, neboť směřuje proti výroku usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí odvolání, když v tomto případě je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o.s.ř. Na této skutečnosti pak nemůže ničeho změnit ani vadné poučení o možnosti dovolání připojené odvolacím soudem k napadenému rozhodnutí. Nejvyšší soud proto dále již nezkoumal nesplnění podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení a dovolání pro nepřípustnost odmítl (§ 243c odst. 1 o.s.ř.).
Odůvodnění výroku o nákladech dovolacího řízení odpovídá § 243f odst. 3věta druhá o.s.ř.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 19. dubna 2014


JUDr. Lubomír P t á č e k, Ph.D. předseda senátu