30 Cdo 1469/2017
Datum rozhodnutí: 18.04.2017
Dotčené předpisy: § 236 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 104 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 1469/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce Ing. F. K. , zastoupeného JUDr. Zdeňkem Bučkem, advokátem se sídlem v Kyjově, Jungmannova 1031/34, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, za účasti vedlejšího účastníka na straně žalobce R. P. , zastoupeného JUDr. Zdeňkem Bučkem, advokátem se sídlem v Kyjově, Jungmannova 1031/34, o náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 10 C 120/2010, o dovolání žalobce a vedlejšího účastníka řízení proti usnesení Okresního soudu v Hodoníně ze dne 2. 3. 2016, č. j. 10 C 120/2010-272, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:
Okresní soud v Hodoníně usnesením ze dne 2. 3. 2016, č. j. 10 C 120/2010-272, rozhodl, že návrh vedlejšího účastníka na straně žalobce ze dne 15. 2. 2016 na rozšíření žalobního návrhu o povinnost žalované zaplatit částku 20 000 000 USD se nepřipouští.
Proti usnesení soudu prvního stupně podal žalobce a vedlejší účastník podání výslovně označené jako dovolání.
Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř.
Dovolání je podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Z uvedeného vyplývá, že rozhodnutí soudu prvního stupně nelze úspěšně napadnout dovoláním. Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je podle ustanovení § 201 o. s. ř. odvolání, pokud to zákon nevylučuje. Občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí. Protože nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o dovolání proti usnesení soudu prvního stupně zastavil podle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. (shodně srov. usnesení Nejvyššího soudu ze 4. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod číslem 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.


V Brně dne 18. dubna 2017

JUDr. Pavel Simon
předseda senátu