30 Cdo 1464/2015
Datum rozhodnutí: 03.11.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 1464/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Bohumila Dvořáka a JUDr. Františka Ištvánka v právní věci žalobkyně PhDr. H. P. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 189 999 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 EC 43/2012, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. listopadu 2014, č. j. 72 Co 529/2014-141, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Napadeným usnesením Městský soud v Praze jako soud odvolací potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 11. září 2014, č. j. 15 EC 43/2012-132, kterým byl zamítnut návrh žalobkyně na ustanovení zástupce pro dovolací řízení ve věci samé. Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dne 10. prosince 2014 dovolání.
Nejvyšší soud dovolání odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Učinil tak proto, že si žalobkyně pro dovolací řízení ve věci samé zvolila právního zástupce a o dovolání ve věci samé bylo rozhodnuto usnesením Nejvyššího soudu ze dne 3. listopadu 2015, sp. zn. 30 Cdo 1463/2015.
Dovolání žalobkyně se tak stalo bezpředmětným v důsledku pravomocně skončeného dovolacího řízení ve věci samé (k postupu soudu při bezpředmětnosti opravného prostředku srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2009, sp. zn. 29 Cdo 917/2008 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. července 2015, sp. zn. 32 Cdo 2045/2015). Bylo by tudíž nadbytečné o dovolání žalobkyně proti rozhodnutí o neustanovení zástupce pro skončené dovolací řízení rozhodovat. Rozhodnutí o dovolání podaném proti napadenému usnesení odvolacího soudu se tak nemůže projevit v poměrech žalobkyně.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.
V Brně dne 3. listopadu 2015

JUDr. Pavel Simon předseda senátu