30 Cdo 1442/2012
Datum rozhodnutí: 31.05.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009
30 Cdo 1442/2012U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci nezl. B. D. , trvale bytem u matky, a nezl . Z. D. , trvale bytem u otce, zastoupených kolizním opatrovníkem Městským úřadem v Tišnově , dětí matky L. D., a otce Z. D., zastoupeného JUDr. Jiřím Juříčkem, advokátem v Brně, Údolní 5, v řízení o úpravě práv a povinností rodičů k nezletilým dětem pro dobu před a po rozvodu manželství rodičů, ve věci vedené u Okresního soudu Brno venkov, pod sp. zn. P 121/2010, o dovolání matky proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. prosince 2011, č.j. 13 Co 267/2011 175, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
Okresní soud Brno venkov (dále jen soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 3. února 2011, č.j. P 121/2010 123, stanovil, že pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství rodičů se nezletilé děti, B. D. a Z. D. se svěřují do výchovy matky (odst. I. výroku). Dále soud prvního stupně stanovil otci výživné na nezl. B. v částce 2.500,- Kč měsíčně a pro nezl. Z. v částce 2.000,- Kč měsíčně, s tím, že výživné je splatné vždy každého 5. dne v měsíci předem k rukám matky (odst. II. výroku) a současně rozhodl o styku dětí s otcem (odst. III. výroku), o uhrazení znalečného a o náhradě nákladů řízení mezi účastníky.
Krajský soud v Brně (dále jen odvolací soud ) k odvolání otce dne 15. 12. 2011, č.j. 13 Co 267/2011 175, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že nezletilou B. pro dobu do rozvodu manželství a dále počínaje dnem právní moci rozsudku o rozvodu manželství svěřil do výchovy matky a nezletilého Z. pro dobu do rozvodu manželství rodičů a dále počínaje dnem právní moci výroku o rozvodu manželství rodičů svěřil do výchovy otce (odst. I. výroku). Současně odvolací soud změnil výrok o výživném a také upravil vzájemný styk dětí s rodiči (odst. II. VI. výroku). Zároveň odvolací soud potvrdil výroky o uhrazení znalečného a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala matka dovolání, doručené osobně dne 21. prosince 2011, které posléze vzala svým podáním ze dne 29. 2. 2012 v celém rozsahu zpět a toto zpětvzetí bylo následně potvrzeno i v protokolu, sepsaným u soudu prvního stupně dne 12. 3. 2012.
Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. s tím, že žalobkyni žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek . V Brně 31. května 2012

JUDr. Pavel P a v l í k, v. r.
předseda senátu