30 Cdo 1433/2017
Datum rozhodnutí: 04.04.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 1433/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce P. B., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 6, o náhradu škody, zadostiučinění, vzniklou psychickou, zdravotní a majetkovou újmu a zaplacení 340 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 11 C 188/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích ze dne 30. 1. 2017, č. j. 18 Co 537/2016-85, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Žalobce podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích ze dne 31. 8. 2016, č. j. 23 Co 251/2016-64, jehož součástí byla žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů. Tato žádost byla zamítnuta usnesením Okresního soudu v Pardubicích ze dne 7. 11. 2016, č. j. 11 C 18/2015-78, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích ze dne 30. 1. 2017, č. j. 18 Co 537/2016-85. Proti posledně jmenovanému usnesením podal žalobce nyní projednávané dovolání, z jehož obsahu lze dovodit další žádost o ustanovení advokáta pro dovolací řízení.
Dovolací soud si je vědom, že žalobce nebyl po podání projednávaného dovolání znovu vyzván, aby odstranil nedostatek povinného zastoupení, avšak z úřední činnosti je dovolacímu soudu známo, že ve skutkově téměř shodných věcech byl žalobce opakovaně ke splnění této podmínky vyzýván a žalobci je tudíž bezpochyby známo, že v dovolacím řízení musí být zastoupen advokátem (k tomu srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 2291/13, in http:/nalus.usoud.cz, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2014, sp. zn. 30 Cdo 3052/2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3716/2015). Dovolací soud proto dospěl k závěru, že žalobcova práva nebyla ohrožena, jelikož se mu takové poučení dostalo ve stejné procesní situaci v minulosti opakovaně.
Dovolací soud při zvážení podání dovolatele ve světle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015, dospěl k závěru, že se v daném případě jedná o bezúspěšné uplatňování práva, neboť již ze samotných údajů účastníkem tvrzených a/nebo z toho, co je soudu známo z obsahu spisu nebo z jiné úřední činnosti, je zřejmé, že jeho požadavku žalobce nemůže být vyhověno, a dovolateli zástupce neustanovil. Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. 4. 2017

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu