30 Cdo 1431/2017
Datum rozhodnutí: 04.04.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 1431/2017

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce P. B., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 6, o náhradu škody, zadostiučinění, vzniklou psychickou, zdravotní a majetkovou újmu a zaplacení 340 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 11 C 188/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích ze dne 31. 8. 2016, č. j. 23 Co 251/2016-64, takto:


I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Žalobce podal dovolání proti v záhlaví uvedenému usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 14. 6. 2016, č. j. 11 C 188/2015-51, o nepřiznání osvobození od soudních poplatků žalobci. Součástí dovolání byla žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů, o které bylo zamítavě rozhodnuto usnesením Okresního soudu v Pardubicích ze dne 7. 11. 2016, č. j. 11 C 18/2015-78, usnesením Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích ze dne 30. 1. 2017, č. j. 18 Co 537/2016-85 ve spojení s usnesením Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 1433/2017.
Dovolací soud při zvážení podání dovolatele ve světle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015, dospěl k závěru, že se v daném případě jedná o bezúspěšné uplatňování práva, neboť již ze samotných údajů účastníkem tvrzených a/nebo z toho, co je soudu známo z obsahu spisu nebo z jiné úřední činnosti, je zřejmé, že jeho požadavku žalobce nemůže být vyhověno, a dovolateli zástupce neustanovil.
Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. 4. 2017


JUDr. František Ištvánek
předseda senátu