30 Cdo 1420/2007
Datum rozhodnutí: 14.05.2009
Dotčené předpisy:

30 Cdo 1420/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobce J. V., proti žalované České republice-M. v. České republiky, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 34 C 62/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 3. října 2006, č. j. 1 Co 173/2006-64, takto:


Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. ledna 2009, č. j. 30 Cdo 1420/2007-82, se v záhlaví opravuje tak, že za označením žalobce se vypouští údaj: zastoupeného advokátem .


O d ů v o d n ě n í :


Po vypracování písemného vyhotovení rozsudku dovolacího soudu v uvedené věci sdělily Městský soud v Praze a Česká advokátní komora, že zástupce žalobce


V. C. byl vyškrtnut ze seznamu advokátů ke dni 1. července 2007.


Podle § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.


Protože v době vyhlášení rozsudku již žalobce nebyl zastoupen uvedeným advokátem, bylo nutné v tomto smyslu záhlaví uvedeného rozsudku opravit.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 14. května 2009


JUDr. Pavel P a v l í k , v. r.


předseda senátu