30 Cdo 1359/2013
Datum rozhodnutí: 24.02.2015
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.30 Cdo 1359/2013
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., ve věci žalobkyně O. Z. , právně zastoupené Mgr. Romanem Moussawim, advokátem se sídlem Praha 1, Pařížská 128/22, proti žalovanému V. Z. , o určení výživného rodiči, o osvobození od soudních poplatků, ve věci vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 25 C 129/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. února 2013, č.j. 30 Co 115/2013 150, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2014, č. j. 30 Cdo 1359/2013 275, se opravuje tak, že v záhlaví uvedeného usnesení se vypouští jméno a příjmení advokáta zastupujícího žalovaného JUDr. Jana Holuba, LL.M.

O d ů v o d n ě n í :
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2014, č. j. 30 Cdo 1359/2013 275, je postiženo chybou v psaní spočívající v tom, že v záhlaví uvedeného usnesení byl uveden původní advokát žalovaného, tj. JUDr. Jan Holub, LL.M., se sídlem Kladno, Kleinerova 1504. Vzhledem k tomu, že advokát dne 2. 1. 2014 vypověděl žalovanému smlouvu o poskytování právních služeb a plnou moc, tak nebyl již oprávněn žalovaného ve věci zastupovat a neměl být uveden v záhlaví výše uvedeného usnesení.
Podle § 164 o. s. ř. opraví předseda senátu v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci. Protože opravu nebylo možno provést ve všech stejnopisech rozhodnutí, Nejvyšší soud uvedenou chybu v psaní opravil opravným usnesením a způsobem vyplývajícím z jeho výroku.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.
V Brně dne 24. února 2015
JUDr. Lubomír P t á č e k, Ph.D.
předseda senátu