30 Cdo 1357/2013
Datum rozhodnutí: 25.09.2013
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 obč. zák. ve znění od 01.01.2013, § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201330 Cdo 1357/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., v právní věci žalobce F. H. , proti žalovaným 1) P. O. , předsedovi představenstva SBD Nová Huť, se sídlem Ostrava Výškovice, Hýlova 26/40 a 2) R. P. , řediteli SBD Nová Huť, se sídlem Ostrava Výškovice, Hýlova 26/40, o ochranu osobnosti a náhrady nemajetkové újmy v penězích, ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 135/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. února 2013, č.j. 1 Co 336/2012 241, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
Žalobce (dále jen dovolatel ) podal proti usnesení Vrchního soudu ze dne 11. srpna 2011, č.j. 1 Co 199/2011 149, včasné dovolání. Protože dovolání, směřující pouze proti rozhodnutí odvolacího soudu jen procesní povahy, podléhá poplatkové povinnosti, jak vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 3. 10. 2011, sp. zn. 29 NSČR 53/2011 uveřejněném ve Sbírce rozhodnutí a soudních stanovisek pod č. 17/2012, bylo dovolání vráceno soudu prvního stupně, aby žalobce dodatečně vyzval k úhradě soudního poplatku a poučil dovolatele o následcích v případě nezaplacení soudního poplatku.
Jelikož dovolatel ve stanovené době vyměřený soudní poplatek neuhradil, Krajský soud v Ostravě dne 1. 10. 2012, č.j. 23 C 135/2008 221, řízení zastavil a Vrchní soud v Olomouci následně dne 28. února 2013, č.j. 1 Co 336/2012 241, toto usnesení potvrdil.
Dovolatel podal proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu dovolání k Nejvyššímu soudu, kdy se domáhá spravedlivého a veřejného projednání v jeho věci a uvádí, že je nedůstojné a neslušné žádat od žalobce žádat soudní poplatek.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu, dále jen o.s.ř. ) věc projednal podle hlavy třetí, části čtvrté o.s.ř. (ve znění účinném od 1. 1. 2013, bod 1. čl. II zákona č. 404/2012 Sb.) bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta prvá o.s.ř.) a po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1 o.s.ř.) dospěl k závěru, že věcnému rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.
Poplatková povinnost spojená s podáním mimořádného opravného prostředku, je jednou z odstranitelných podmínek řízení. Nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, soud řeší v závislosti na povaze podmínky řízení; nezdaří-li se za použití vhodných opatření tento nedostatek odstranit, soud řízení také zastaví. Soud prvního stupně učinil všechna vhodná opatření pro odstranění nedostatku podmínky řízení a po jejich bezvýslednosti zastavil.
Vzhledem k tomu, že nebyly splněny podmínky dovolacího řízení, tj. nebyl uhrazen soudní poplatek a nadto účastník ani nebyl zastoupen právním zástupcem, Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 věta před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. a řízení zastavil. Nadto je třeba poznamenat, že ani u současného dovolání dovolatel (setrvávaje zřejmě na stejném závěru o neslušnosti poplatkové povinnosti) neuhradil žádný soudní poplatek.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 25. září 2013


JUDr. Lubomír P t á č e k, Ph.D.
předseda senátu