30 Cdo 1350/2013
Datum rozhodnutí: 28.05.2013
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c o. s. ř.
30 Cdo 1350/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Pavla Vrchy ve věci žalobce A. Ž., nyní ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Mírov, proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení částky 9.687,53 EUR, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 18 C 297/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 4. 2012, č. j. 58 Co 72/2012-89, ve znění opravného usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 4. 2012, č. j. 58 Co 72/2012-91, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví uvedeným rozsudkem potvrdil Městský soud v Praze rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 26. 9. 2011, č. j. 18 C 297/2010-64, ve výroku I. co do zamítnutí žaloby v částce 9.987,53 EUR a co do částky 2.741 EUR denně od 23. 12. 2010 do vydání meritorního rozhodnutí soudu I. stupně nebo vydání pravomocného rozhodnutí orgánu moci výkonné po ukončení spáchání trestné činnosti spáchané mezi prosincem 2000 až 6. 3. 2001 a co do částky 2.738,259 EUR denně výrok I. zrušil a v tomto rozsahu řízení zastavil.
Proti rozsudku odvolacího soudu, stejně tak soudu prvního stupně, podal žalobce včasné dovolání, aniž by však byla splněna podmínka povinného zastoupení žalobce podle § 241 o. s. ř. Návrh žalobce na ustanovení zástupce pro dovolací řízení soud prvního stupně zamítl usnesením ze dne 9. 8. 2012, č. j. 18 C 297/2010-98, jež potvrdil odvolací soud usnesením ze dne 15. 10. 2012, č. j. 58 Co 433/2012-105. Usnesení o zamítnutí návrhu žalobce na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení tak nabylo právní moci dne 14. 11. 2012. Usnesením ze dne 30. 11. 2012, č. j. 18 C 297/2010-107a, doručeným žalobci dne 27. 12. 2012, jej soud prvního stupně vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení v dovolacím řízení ve lhůtě dvaceti dnů od doručení usnesení, avšak marně. Lhůta stanovená soudem pro odstranění vady dovolání uplynula dne 16. 1. 2013; dovolatel podal dovolání prostřednictvím svého advokáta určeného Českou advokátní komorou až dne 1. 2. 2013, tedy po lhůtě.
Dle ustanovení § 241 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení v soudem stanovené lhůtě neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění této podmínky poučen a ani nepožádal o prodloužení uvedené lhůty.
Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.
Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, ostatním účastníkům ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá pak žádný z nich právo.
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 28. května 2013
JUDr. František Ištvánek
předseda senátu