30 Cdo 1343/2003
Datum rozhodnutí: 17.07.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 1343/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně M. H., zastoupené advokátem, proti žalovanému Z. H., o výživné manželky, vedené u Okresního soudu v Ostravě, pod sp. zn. 28 C 60/2001, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. listopadu 2002, č. j. 56 Co 429/2002-69, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 10. května 2002, č. j. 28 C 60/2001-59, rozhodl, že žádnému z účastníků nepřísluší právo na náhradu nákladů řízení.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 29. listopadu 2002, č. j. 56 Co 429/2002-69, změnil usnesení okresního soudu tak, že je žalovaný povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně částku 18.562,50 Kč. Současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Rozhodnutí odvolacího soudu nabylo právní moci dne 3. února 2003.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání dne 12. února 2003, označené jako stížnost. To však vzal zpět podáním ze dne 19. května 2003.

Podle ustanovení § 243b odst. 5 věta druhá občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vzhledem k popsanému procesnímu úkonu žalovaného, kterým v označené věci vzal své podání zcela zpět, dovolací soud s přihlédnutím k uvedenému ustanovení dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o. s. ř., ve spojení s § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta prvá a § 151 odst. 1 o. s. ř., když žalovaný sice procesně zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, avšak žalobkyni v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. července 2003

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu