30 Cdo 1316/2013
Datum rozhodnutí: 03.12.2013
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
30 Cdo 1316/2013
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce M. J. , zastoupeného JUDr. Janou Kašpárkovou, advokátkou se sídlem v Olomouci, Horní lán 1328/6, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o odškodnění nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 25 C 79/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 1. 2013, č. j. 28 Co 462/2012-114, takto:

Záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. srpna 2013, č. j. 33 Cdo 1316/2013 138, se opravuje tak, že za označením žalované se vypouští údaj se sídlem v Praze 1, Letenská 15, zastoupené JUDr. Alanem Korbelem, advokátem, tedy správné znění je: se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16 .
Písařská chyba ve spisové značce se opravuje tak, že vadná sp. zn. 33 Cdo 1316/2013 , se opravuje na správné znění 30 Cdo 1316/2013 . O d ů v o d n ě n í :
V záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. srpna 2013, č. j. 33 Cdo 1316/2013 138, byla nesprávně u žalované uvedena dvojí adresa, včetně zastoupení JUDr. Alanem Korbelem, advokátem. Správně má být u žalované uvedena pouze adresa se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16 . V originálu rozsudku rovněž došlo k nesprávnému označení senátu dovolacího soudu, neboť v posuzované věci nerozhodoval senát 33 Cdo, ale senát 30 Cdo.
Podle § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.
Jelikož v rozsudku Nejvyššího soudu došlo k písařským chybám, byla výše vysvětlená pochybení napravena postupem podle § 243b a § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně 3. prosince 2013 JUDr. František I š t v á n e k předseda senátu