30 Cdo 1312/2000
Datum rozhodnutí: 29.06.2000
Dotčené předpisy:
30 Cdo 1312/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl ve věci navrhovatele V. S., o zbavení způsobilosti k právním úkonům P. S., starosty m. Š. vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. Nc 1541/98, o dovolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Olomouci ze dne 29.1.1999, č.j. 12 Co 1013/98/30, takto:

Dovolání se zamítá.

O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel podal návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům P. S., starosty m. Š. Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 16.6.1998 byl, ve shodě s ustanovením § 186 odst. 2 o.s.ř., vyzván k předložení lékařského vysvědčení o duševním stavu P. S ve lhůtě deseti dnů s tím, že pokud tak neučiní, bude řízení zastaveno. Navrhovatel zmíněné výzvě soudu prvního stupně nevyhověl, proto bylo usnesením ze dne 31.8.1998 ,č.j. Nc 1541/98-17, řízení zastaveno.

O odvolání navrhovatele proti zmíněnému usnesení, ve kterém namítal m.j., že soud prvního stupně mylně v odůvodnění sdělil, že navrhovatel nepředložil lékařské vysvědčení o duševním stavu P. S.", rozhodl Krajský soud v Olomouci usnesením ze dne 29.1.1999, č.j. 12 Co 1013/98-30, tak, že odvolání navrhovatele odmítl dle ustanovení § 218 odst. 1 písm. c/ o.s.ř. s tím, že odvolání navrhovatele směřuje pouze proti důvodům označeného usnesení soudu prvního stupně a takové odvolání není z hlediska ustanovení § 202 odst. 3 o.s.ř. přípustné.

Usnesení odvolacího soudu, které nabylo právní moci dne 22.4.1999 napadl navrhovatel (dále jen dovolatel) dovoláním, ve kterém namítl, že jak předsedkyně senátu Okresního soudu v Olomouci JUDr. S. H., tak i předsedkyně senátu Krajského soudu v Olomouci JUDr. Z. P., byly v označené věci podjaté a neměly tudíž vůbec rozhodovat.

Dovolání je přípustné podle ustanovení § 238a odst. 1 písm. e/ o.s.ř., protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odvolání odmítnuto.

Dovolatel uplatnil dovolací důvod dle ustanovení § 241 odst. 3 písm. a/ o.s.ř. s tím, že ve věci u soudů obou stupňů rozhodovaly vyloučené soudkyně ve smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm. g/ o.s.ř. Dovolatel své tvrzení nijak nedoložil a ani v průběhu řízení námitku podjatosti zmíněných soudkyň nevznesl. Z obsahu spisu pak nevyplývá nic, co by svědčilo o vyloučení obou jmenovaných soudkyň z rozhodování v přezkoumávané věci. Rozhodnutí odvolacího soudu je tedy správné, dovolání je nedůvodné, proto jej dovolací soud zamítl dle ustanovení § 243b odst. 1 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. června 2000

JUDr. František D u c h o ň , v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Plhalová