30 Cdo 1310/2000
Datum rozhodnutí: 29.06.2000
Dotčené předpisy:
30 Cdo 1310/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl ve věci návrhu Města Š. na zbavení způsobilosti k právním úkonům V. S., zastoupeného opatrovnicí, tajemnicí Okresního soudu v Olomouci, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. Nc 1517/98, o dovolání Vojtěcha Skopala proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.3.1999, č.j. Nc 32/99-53, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 31.3.1999, č.j. Nc 32/99-53 rozhodl o návrhu V. S. na delegaci podle ustanovení § 12 o.s.ř. tak, že se věc sp. zn. Nc 1517/98 Okresního soudu v Olomouci k projednání Okresnímu soudu v Přerově nepřikazuje.

Uvedené usnesení, které nabylo právní moci dne 19.8.1999 napadl V. S. dovoláním podaným na poště dne 8.10.1999, kdy dovolání odeslal jak soudu prvního stupně, tak i soudu dovolacímu.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.(§ 240 odst.l. o.s.ř.).

Dovolání dovolatele je nepřípustné pro svoji opožděnost a proto dovolacímu soudu nezbylo, než jej odmítnout podle ustanovení § 243b odst. 4 o.s.ř. s přihlédnutím k ustanovení § 218 odst. 1 písm. a/ o.s.ř. Nutno podotknout, že dovolání by muselo být odmítnuto i v případě, pokud by bylo podáno včas, protože směřuje proti rozhodnutí jímž Krajský soud v Ostravě rozhodl v řízení o delegaci dle ustanovení § 12 o.s.ř. a nikoli jako soud odvolací dle ustanovení § 10 odst. 1 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. června 2000

JUDr. František D u c h o ň , v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Plhalová