30 Cdo 131/2017
Datum rozhodnutí: 26.04.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 3 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 131/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci žalobkyně S. K., proti žalované WLG Invest a.s., se sídlem ve Zlíně, Zarámí 4077, IČO 26289636, o ochranu osobnosti, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 28 C 100//2016, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. července 2016, č. j. 19 Co 187/2016-13, takto:
Dovolací řízení se zastavuje.
Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.) :


Krajský soud v Hradci Králové (dále též odvolací soud ) usnesením ze dne 21. července 2016, č. j. 19 Co 187/2016-13, potvrdil podle ustanovení § 219 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) usnesení Okresního soudu v Trutnově (dále též soud prvního stupně ) ze dne 1. června 2016, č. j. 19 C 91/2016-7, kterým soud prvního stupně vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu ve Zlíně, jako soudu místně příslušnému.
Proti potvrzujícímu rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně vlastnoručně sepsané dovolání, ve kterém vyslovila nesouhlas s postoupením věci Okresnímu soudu ve Zlíně a požádala o přidělení zástupce z řad advokátů.
Po právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. července 2016, byla věc postoupena Okresnímu soudu ve Zlíně.
Okresní soudu ve Zlíně usnesením ze dne 30. září 2016, č. j. 27 C 100/2016-25, nepřiznal žalobkyni osvobození od soudních poplatků a zamítl její žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů. Krajský soud v Brně usnesením ze dne 14. listopadu 2016, č. j. 70 Co 267/2016-38, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že žalobkyně i přes výzvu soudu věrohodným způsobem neprokázala veškeré své majetkové a výdělkové poměry, důležité pro posouzení žádosti o osvobození od soudních poplatků, potažmo o ustanovení zástupce z řad advokátů. Současně odvolací soud vyslovil, že ze strany žalobkyně jde o zřejmě bezúspěšné uplatnění práva, neboť podání exekučního návrhu (ze strany žalované) nemůže být neoprávněným zásahem do jejích osobnostních práv.
Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně vlastnoručně sepsané dovolání, ve kterém sdělila, že nemá žádného advokáta k sepsání dovolání z důvodu nedostatku finančních prostředků, a proto žádá o jeho přidělení.
Usnesením ze dne 7. března 2017, sp. zn. 28 C 100/2016, soud prvního stupně vyzval žalobkyni, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolila pro dovolací řízení jako zástupce advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání s poučením, že v opačném případě Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Uvedený nedostatek povinného zastoupení však nebyl dovolatelkou do současné doby odstraněn, žalobkyně jen přípisem ze dne 13. března 2017 opět uvedla, že nemůže předložit soudu plnou moc ke zmocnění advokáta.
Poté k dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. listopadu 2016, č. j. 70 Co 267/2016-38, Nejvyšší soud sám zhodnotil, zda jsou eventuelně splněny podmínky pro ustanovení zástupce pro dovolací řízení žalobkyni se závěrem, že není důvod jí ustanovit zástupce z řad advokátů pro řízení o dovolání z důvodu zřejmě bezúspěšného uplatňování práva. Protože žalobkyně ani za této situace neodstranila nedostatek povinného zastoupení, ač k tomu byla soudem prvního stupně vyzvána, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.
Při projednávání dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. července 2016, č. j. 19 Co 187/2016-13, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. července 2016, č. j. 19 Co 187/2016-13, zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. dubna 2017
JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu