30 Cdo 131/2014
Datum rozhodnutí: 22.01.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 131/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobkyně D. L. , narozené proti žalovanému zemřelému JUDr. A. P. , bývalému státnímu notáři v Prostějově, o námitce proti kupním smlouvám, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 7 C 96/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. července 2013, č. j. 17 Co 349/2013-38, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. července 2013, č. j. 17 Co 349/2013-38, ve smyslu § 241b odst. 2, část věty před středníkem, § 104 odst. 2, věty třetí, a za užití § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť i přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku ve smyslu § 241 odst. 1 o. s. ř. (zastoupení advokátem nebo notářem).
O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, neboť v tomto řízení je jedinou účastnicí pouze dovolatelka, takže náhrada nákladů řízení mezi účastníky navzájem zde pojmově nepřichází v úvahu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 22. ledna 2014
JUDr. Pavel Vrcha předseda senátu