30 Cdo 1307/2013
Datum rozhodnutí: 22.05.2013
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř.
30 Cdo 1307/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a JUDr. Pavla Simona ve věci žalobce B. V. , proti žalované České republice - Ministerstvu financí , se sídlem v Praze 1, Letenská 15, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu Praha - východ pod sp. zn. 12 C 55/99, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 3. 12. 2009, č. j. 24 Co 274/2006-193, takto: I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud v záhlaví uvedeným rozsudkem potvrdil rozsudek soudu prvního stupně, kterým byla zamítnuta žaloba o 10.000,- Kč s 17 % úrokem z prodlení od 28. 3. 1984 do zaplacení.
Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, aniž byla splněna podmínka zastoupení podle § 241 odst. 1 o. s. ř. Žádost žalobce o ustanovení advokáta pro dovolací řízení byla zamítnuta usnesením Okresního soudu Praha - východ ze dne 3. 5. 2010, č. j. 12 C 55/99-221, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 20. 7. 2010, č. j. 24 Co 267/2010-231.
Usnesením Okresního soudu Praha-východ ze dne 7. 9. 2010, č. j. 12 C 55/99-236, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Žalobci bylo dáno poučení, že nebude-li soudu do patnácti dnů od doručení tohoto usnesení předložena plná moc pro zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Toto usnesení bylo žalobci doručeno dne 6. 2. 2013.
Na tuto výzvu žalobce reagoval jen přípisem ze dne 13. 2. 2013, v němž uvedl, že na zaplacení advokáta nemá a že je povinností České republiky zajistit mu právní ochranu realizací dovolání a zajistit právní pomoc bezplatně.
Nejvyšší soud jakožto soud dovolací při projednání dovolání a rozhodnutí o něm postupoval podle občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (viz přechodné ustanovení čl. II, bod 7, zákona č. 404/2012 Sb.), jakož i se zřetelem k nálezům Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 29/11, a ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1572/11, dostupným na internetových stránkách Ústavního soudu, http://nalus.usoud.cz ). Přitom na projednání dovolání a rozhodnutí o něm byl aplikován občanský soudní řád ve znění jeho novely provedené zákonem č. 7/2009 Sb. (viz bod 12 čl. II tohoto zákona).
Dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou, která ovšem není řádně zastoupena.
Dle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Soud prvního stupně přitom dovolatele náležitě poučil s tím, že musí být v dovolacím řízení řádně zastoupen (viz výše). Z obsahu spisu vyplývá, že k napravení nedostatku právního zastoupení ze strany dovolatele nedošlo.
Protože dovolatel není právně zastoupen, a tak není splněna jedna z podmínek dovolacího řízení, postupoval dovolací soud dle ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 104 odst. 2 o. s. ř. a dovolací řízení zastavil.
Dovolací soud nadto upozorňuje, že i kdyby byl dovolatel řádně zastoupen, dovolání by nebylo přípustné, neboť dovoláním dotčeným výrokem nebylo rozhodnuto o peněžitém plnění převyšujícím 50.000,- Kč (§ 237 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.).
Žalobce sice z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalované nevznikly v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalobci právo. Této procesní situaci odpovídá výrok, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. května 2013

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu