30 Cdo 1303/2013
Datum rozhodnutí: 28.05.2013
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř., § 243b o. s. ř.
30 Cdo 1303/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Pavlem Simonem ve věci žalobkyně I. K. , zastoupené Ladislavem Ejemem, advokátem se sídlem v České Lípě, Eliášova 998, proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, o zaplacení částky 130.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 14 C 362/2009, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 1. 2013, č. j. 58 Co 134/2011- 86, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zák. č. 404/2012 Sb. (viz čl. II bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen o. s. ř., pověřeným členem senátu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) dovolání žalobkyně z důvodu, že nemá náležitosti vyžadované § 241a odst. 2 o. s. ř., neboť v něm není vymezen důvod dovolání, jak to předpokládá § 241a odst. 3 o. s. ř., a to, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání. Tyto vady, pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, nebyly dovolatelkou odstraněny (§ 241b odst. 3 o. s. ř. a § 243b o. s. ř.).
Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 28. května 2013

JUDr. Pavel Simon
pověřený člen senátu