30 Cdo 130/2007
Datum rozhodnutí: 27.02.2007
Dotčené předpisy:

30 Cdo 130/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně


JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobce V. S., proti žalovanému F. Z., o převedení pozemků, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 6 C 225/2002 - 283, o dovolání žalobce proti rozsudku Okresního soudu v Kroměříži ze dne 16. září 2005, č. j. 6 C 225/2002 - 177, takto:


I. Řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Okresního soudu v Kroměříži ze dne


16. září 2005, č. j. 6 C 225/2002 - 177, se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Kroměříži rozsudkem ze dne 16. 9. 2005, č. j. 6 C 225/2002 - 177, zamítl žalobu, jíž se žalobce domáhal, aby soud vyslovil, že žalovaný je povinen do 30-ti dnů po právní moci rozsudku bezúplatně převést do vlastnictví obchodní společnosti V., spol. s r. o. se sídlem K., pozemky parc. č. 486/5, parc. č. 486/48, parc. č. 486/49, a parc. č. 486/50, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 308 pro okres K., obec B. a katastrální území B. u K. ú. pro Z. k., katastrální pracoviště Z., a pozemky parc. č. 644, parc. č. 571/9 a parc. č. 571/10, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 307 pro okres K., obec B. a katastrální území B. u K. ú. pro Z. k., katastrální pracoviště Z. ; současně rozhodl o náhradě nákladů řízení.


Odvolání žalobce proti tomuto rozsudku Okresní soud v Kroměříži usnesením


ze dne 6. 12. 2005, č. j. 6 C 225/2002 - 208, odmítl pro opožděnost podle ust. § 208 odst. 1 o. s. ř., neboť napadený rozsudek byl doručen zástupci žalobce dne 19. 10. 2005, patnáctidenní lhůta pro podání odvolání začala běžet dne 20. 10. 2005 a uplynula dne 3. 11. 2005, tj. před podáním odvolání v elektronické podobě dne 30. 11. 2005, doplněného řádným podáním předaným k poštovní přepravě téhož dne.


Podáním ze dne 7. 2. 2006, adresovaným Nejvyššímu soudu ČR a označeným jako dovolání , žalobce vyjádřil nesouhlas s rozsudkem soudu prvního stupně a navrhl vydání usnesení s výrokem následujícího znění: Krajský soud v Brně bude řešit výše uvedené žaloby, související s porušováním zákonů při stavbě vodní elektrárny Bělov, k prospěchu státu a občanů České republiky.


Okresní soud v Kroměříži usnesením ze dne 19. 5. 2006. č. j. 6 C 225/2005 - 283, dovolání žalobce proti rozsudku Okresního soudu v Kroměříži ze dne 16. 9. 2005, č. j. 6 C 225/2002 - 177, odmítl pro opožděnost podle ust. § 241b odst. 1 a ust. § 208 odst. 1 o. s. ř.


K odvolání žalobce Krajský soud v Brně usnesením ze dne 11. 10. 2006, č. j.


59 Co 233/2006 - 318, usnesení soudu prvního stupně ze dne 19. 5. 2006, č. j. 6 C 225/2005 - 283, zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Poukázal na to, že v projednávané věci dosud nerozhodoval odvolací soud, takže zde není rozhodnutí, proti němuž by podané dovolání mohlo směřovat. Nelze proto ani posuzovat, zda přesto podané dovolání je podáno ve lhůtě či opožděně z důvodu absence právní skutečnosti (tj. doručení rozhodnutí odvolacího soudu), která by určovala počátek běhu lhůty k podání dovolání, a proto není možné, aby soud prvního stupně v rámci úkonů prováděných v dovolacím řízení podané dovolání odmítl z důvodu jeho opožděnosti ve vztahu k napadnutému rozhodnutí soudu prvního stupně. Odvolací soud proto soudu prvního stupně uložil, aby v dalším řízení věc předložil k rozhodnutí Nejvyššímu soudu ČR jako soudu příslušnému.


Nejvyšší soud rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku -dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).


Rozsudek Okresního soudu v Kroměříži ze dne 16. 9. 2005, č. j. 6 C 225/2002 - 177,


v této věci není rozhodnutím odvolacího soudu. Jde o rozhodnutí soudu prvního stupně a již z tohoto důvodu je jeho přezkum dovolacím soudem vyloučen; občanský soudní řád proto ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání podaného proti takovémuto rozhodnutí soudu prvního stupně (§ 10a o. s. ř.).


Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud ČR proto řízení o dovolání žalobce podanému proti rozsudku Okresního soudu v Kroměříži ze dne 16. 9. 2005, č. j. 6 C 225/2002 - 177, zastavil (§ 104 odst. 1 věta první o. s. ř.).


O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť účastníkům v tomto řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 27. února 2007


JUDr. Olga Puškinová, v. r.


předsedkyně senátu