30 Cdo 1296/2004
Datum rozhodnutí: 23.06.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 1296/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobkyně O. F., zastoupené advokátem, proti žalovaným 1) Z. Š., 2) M. Š., o obnovu řízení, vedené

u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 19 C 11/2003, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. listopadu 2003, č.j.

21 Co 495/2003-61, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 19.11.2003, č.j. 21 Co 495/2003-61, Krajský soud v Hradci Králové, k odvolání žalobkyně, změnil usnesení Okresního soudu v Hradci Králové

ze dne 16.5.2003, č.j. 19 C 11/2003-48, a zamítl žalobu na obnovu řízení proti usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 18.3.2002, č.j. D 1523/2001-20,

ve znění opravného usnesení ze dne 22.5.2002, č.j. D 1523/2001-23 ; rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně, že žalobkyně je povinna zaplatit druhému žalovanému na náhradě nákladů odvolacího řízení 1.000,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení a že ve vztahu mezi žalobkyní

a první žalovanou nemá žádná z účastnic právo na náhradu nákladů řízení .

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání.

Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 31.5.2004 (datovaným dne 24.5.2004) vzala žalobkyně své dovolání proti usnesení odvolacího soudu zcela zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu, ve znění účinném

od 1.1.2001 (dále též jen o.s.ř. ) [srov. bod 17. Části dvanácté, hlavy I zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony], dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. června 2004

JUDr. Roman Fiala, v. r.

předseda senátu