30 Cdo 1287/2010
Datum rozhodnutí: 29.04.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
30 Cdo 1287/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka, a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Miloše Holečka v právní věci žalobce M. H. , zastoupeného JUDr. Josefem Sedláčkem ml., advokátem se sídlem v Šumperku, nám. Míru 9, proti žalovanému P. D. (původním příjmením S.), o neúčinnost darovací smlouvy, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 8 C 123/2008, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 15. září 2009, č. j. 12 Co 181/2009-53, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Okresní soud v Šumperku rozsudkem ze dne 5. března 2009, č. j. 8 C 123/2008-39, určil, že žaloba, aby darovací smlouva ze dne 23.5.2007, kterou J. S. s P. S. darovali svoje nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Šumperk v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Šumperk na LV č. 4524 jako byt č. 72/19 v šestém nadzemním podlaží budovy č.p. 72, 73, 74 na st.p.č. 980 s podílem 102/10000 na společných částech domu budovy č.p. 72, 73, 74 na st.p.č. 980 a na pozemku st. č.p. 980 zastavěná plocha a nádvoří žalovanému, byla vůči žalobci právně neúčinná, se zamítá (výrok I.) a zároveň rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).
K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci rozsudkem ze dne 15. září 2009, č. j. 12 Co 181/2009-53, citovaný rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o věci samé změnil tak, že darovací smlouva ze dne 23.5.2007 je vůči žalobci právně neúčinná (výrok I.), a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II.).
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalovaný dovolání datované dnem 1.12.2009, které vzal podáním ze dne 24.3.2010 v celém rozsahu zpět.
Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé, o. s. ř. dovolací řízení zastavil.
Žalovaný z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, takže na náhradu nákladů řízení nemá právo a žalobci podle obsahu spisu žádné náklady dovolacího řízení nevznikly. Bylo proto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c/ o.s.ř. (per analogiam) rozhodnuto tak, jak se podává z výroku II. tohoto usnesení.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně 29. dubna 2010

JUDr. Pavel P a v l í k
předseda senátu