30 Cdo 1286/2013
Datum rozhodnutí: 12.02.2014
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.30 Cdo 1286/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobce JUDr. M. D. , zastoupeného Mgr. Michalem Vogelem, advokátem se sídlem v Liberci, Sokolovské nám. 312/1, proti žalované obchodní společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s., se sídlem v Praze 7, Komunardů 1584/42, IČO 40766713, zastoupené JUDr. Helenou Chaloupkovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Na Kozačce 7, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 125/2008, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 22. května 2012, č.j. 1 Co 55/2012-214, takto:

Odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. června 2013, č.j. 30 Cdo 1286/2013-247, se ve třetím odstavci na straně třetí opravuje tak, že věta K dovolání nebylo podáno vyjádření. se nahrazuje textem K dovolání bylo podáno nesouhlasné vyjádření žalobce. .

O d ů v o d n ě n í :
V písemném vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. června 2013, č.j. 30 Cdo 1286/2013-247, byla nedopatřením ve třetím odstavci na straně třetí ponechána věta K dovolání nebylo podáno vyjádření. , ač ještě před rozhodnutím soudu vyjádření žalobce k dovolání podáno bylo. Za tohoto stavu proto byla tato zjevná nesprávnost opravena podle § 164 o.s.ř., ve spojení s § 243b téhož zákona.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. V Brně 12. února 2014
JUDr. Pavel P a v l í k
předseda senátu