30 Cdo 1275/2014
Datum rozhodnutí: 29.04.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 1275/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Pavlíka v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 2020/4, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinné J. K. , pro 21.465,-Kč, vedené Obvodním soudem pro Prahu 9 pod sp. zn. 73 EXE 6148/2012, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. října 2013, č. j. 15 Co 225/2013-38 takto:

Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í :


Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 27.11.2012, č. j. 73 EXE 6148/2012-7, jímž obvodní soud nařídil podle výkazu nedoplatků Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky ze dne 23. 3. 2012, č. 1941208907, exekuci k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 21.465,- Kč, nákladů exekuce i oprávněné, které budou v průběhu řízení stanoveny. Povinná napadla unesení odvolacího soudu dovoláním.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř.
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. dubna 2014
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu