30 Cdo 1262/2009
Datum rozhodnutí: 15.06.2011
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.30 Cdo 1262/2009U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobců
a) JUDr. J. L.
, správce konkursní podstaty úpadce
KUBIMEX, s.r.o., v likvidaci,
IČO 25090178,

se sídlem v Klecanech, Na Vršku č. 322 (dále jen první žalobce ),
b) České republiky Finančního úřadu

Brandýs nad Labem Stará Boleslav
, se sídlem v Brandýse nad Labem - Stará Boleslav, Boleslavská č. 31, proti žalovaným
1)
obchodní společnosti
ASIA TRADE CZ, s.r.o.
, IČO 26438291, se sídlem v Klecanech, U Školky č. 74, zastoupené JUDr. Danielem Paťkem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 7, Veletržní č. 924/14 a
2)
obchodní společnosti
UniCreditBank Czech Republic, a.s.,
IČO: 64948242, se sídlem v Praze 1, náměstí Republiky č. 3a/2090, zastoupené JUDr. Ivanem Roubalem, advokátem se sídlem v Praze 5, U Nikolajky č. 5,
o určení neúčinnosti právních úkonů,
vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 45 Cm 124/2006, o dovolání prvního žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. listopadu 2008, č.j. 15 Cmo 256/2008-182, takto:
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 1. března 2011, č.j. 30 Cdo 1262/2009-206,
se
v záhlaví
opravuje
tak, že za označení první žalované se doplňuje: zastoupené JUDr. Danielem Paťkem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 7, Veletržní č. 924/14.

O d ů v o d n ě n í :Usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 1. března 2011, č.j. 30 Cdo 1262/2009-206, bylo dovolání prvního žalobce odmítnuto. V záhlaví usnesení však nedopatřením nebyl uveden údaj o tom, že zástupcem první žalované na základě plné moci je JUDr. Daniel Patěk, Ph.D., advokát se sídlem v Praze 7, Veletržní č. 924/14 .

Podle § 164 o.s.ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Protože jde o zjevnou nesprávnost, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 15. června 2011


JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu