30 Cdo 126/2015
Datum rozhodnutí: 12.02.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 126/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobce Dr. K. K., Dr.Sc. , proti žalovanému F. Z. , o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 32 C 10/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. července 2014, č.j. 1 Co 163/2014-424, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 23. července 2014, č.j. 1 Co 163/2014-424, potvrdil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. dubna 2014, č.j. 32 C 10/2011-402, kterým soud odmítl žalobu s odkazem na § 43 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení; rozhodl též o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem.
Soud prvního stupně vyzval žalobce usnesením ze dne 12. listopadu 2014, č.j. 32 C 10/2011-468, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Usnesení bylo dovolateli doručeno vložením do domovní schránky dne 14. listopadu 2014. Uvedený nedostatek však nebyl dovolatelem do současné doby odstraněn.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. února 2015

JUDr. Pavel P a v l í k předseda senátu