30 Cdo 1237/2013
Datum rozhodnutí: 29.05.2013
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 o. s. ř.
30 Cdo 1237/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobce K. M., proti žalované České republice Ministerstvu vnitra , se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, ve věci nejasného podání, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 0 Nc 432/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 16. března 2009, č. j. 60 Co 20/2009-17, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění
(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):


V záhlaví uvedeným usnesením potvrdil Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně, usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 5. prosince 2008, č. j. 0 Nc 432/2006-12.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce již dne 23. března 2009 včasné dovolání. Jelikož při podání dovolání nebyl zastoupen advokátem a ani nepředložil doklad o svém ukončeném právnickém vzdělání, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 28. února 2013, č. j. 0 Nc 432/2006-22, doručeným žalobci dne 12. března 2013, vyzval k odstranění vad dovolání a uložil mu, aby předložil soudu plnou moc advokáta, který jej bude v dovolacím řízení zastupovat ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto usnesení.
Dle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění této podmínky poučen.
Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.
Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, účastníkům však ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. května 2013
JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu