30 Cdo 1231/2017
Datum rozhodnutí: 19.04.2017
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.30 Cdo 1231/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobkyně A. F. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení částky 476 131 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 14 C 221/2010, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 10. 2016, č. j. 11 C 250/2016-293, takto: I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í:
Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 31. 3. 2016, č. j. 14 C 221/2010-260, zamítl žalobu, kterou se žalobkyně na žalované domáhala zaplacení částky 476 131 Kč (výrok I), dále zamítl návrh žalobkyně, aby žalovaná žalobkyni zaplatila úrok ve výši 8 % ročně za dobu od 1. 4. 2006 do 31. 7. 2010 (výrok II), uložil žalobkyni povinnost zaplatit České republice Obvodnímu soudu pro Prahu 2 na náhradě nákladů řízení částku 475 Kč (výrok III) a rozhodl, že žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení částku 3 000 Kč (výrok IV).
K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze jako odvolací soud v napadeném rozsudku potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I a II. Ve výrocích III a IV odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc v tomto rozsahu mu věc vrátil k dalšímu řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně včasné dovolání, při jehož podání nebyla zastoupena advokátem.
Soud prvního stupně usnesením ze dne 29. 12. 2016, č. j. 14 C 221/2010-304, žalobkyni vyzval, aby ve lhůtě deseti dnů odstranila nedostatek povinného zastoupení, přitom ji poučil, že dovolací soud v případě neodstranění vytknuté vady dovolací řízení zastaví. Na uvedenou výzvu žalobkyně reagovala pouze přípisem ze dne 9. 1. 2017, ve kterém uvedla, že splňuje podmínku uvedenou v § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., neboť jí zvolený zástupce, Ing. M. F., CSc., má právnické vzdělání.
Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.) dále jen o. s. ř. .
Podle § 241 odst. 1 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.
Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.
Z dovolání nevyplývá, že by žalobkyně jako dovolatelka byla zastoupena advokátem nebo notářem. Žalobkyně neprokázala ani netvrdila, že je zastoupena advokátem nebo že má sama právnické vzdělání; skutečnost, že pro dovolací řízení udělila plnou moc Ing. M. F., CSc., obecnému zmocněnci, nemůže nedostatek povinného zastoupení zhojit. Z uvedeného je zřejmé, že žalobkyně nesplnila zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2, části věty před středníkem, a § 104 odst. 2, věty třetí o. s. ř., a řízení zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 19. dubna 2017

JUDr. Bohumil Dvořák
pověřený člen senátu