30 Cdo 123/2017
Datum rozhodnutí: 22.03.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 123/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci žalobkyně PhDr. H. P., proti žalované České advokátní komoře, se sídlem v Praze 1, Národní třída 16, IČO 66000777, o uložení povinnosti podle zák. č. 85/1996 Sb., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 41 C 108/2015, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. dubna 2016, č. j. 13 Co 159/2016-84, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Městský soud v Praze (dále též odvolací soud ) usnesením ze dne 15. dubna 2016, č. j. 13 Co 159/2016-84, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 (dále též soud prvního stupně ) ze dne 1. prosince 2015, č. j. 41 C 108/2015-56, kterým nebylo žalobkyni přiznáno osvobození od soudních poplatků a byla jím zamítnuta žádost žalobkyně o ustanovení zástupce.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, aniž by byla zastoupena advokátem. V dovolání požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů.
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 15. června 2016, č. j. 41 C 108/2015-115, byla žádost žalobkyně o ustanovení zástupce zamítnuta. Proti usnesení soudu prvního stupně podala žalobkyně odvolání v elektronické podobě, které však nebylo podepsáno platným uznávaným elektronickým podpisem a ani nebylo do tří dnů po jeho podání doplněno originálem nebo písemným podáním shodného znění (§ 42 odst. 2 a 3 o. s .ř.). Usnesení soudu prvního stupně tak nabylo právní moci dne 5. října 2016.
Poté soud prvního stupně vyzval žalobkyni usnesením ze dne 28. listopadu 2016, č. j. 41 C 108/20152-137, aby si pro podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu ze dne 15. dubna 2016, č. j. 13 Co 159/2016-84, zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání s upozorněním, že v opačném případě Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo dovolatelce doručeno dne 1. prosince 2016. Uvedený nedostatek povinného zastoupení však nebyl dovolatelkou do současné doby odstraněn.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. března 2017

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu