30 Cdo 1228/2009
Datum rozhodnutí: 05.05.2009
Dotčené předpisy:
30 Cdo 1228/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobce A. r., s.r.o., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) J. S., 2) J. S., a 3) L. S., všem zastoupeným advokátkou, o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 19 C 117/2006, k dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 31. července 2008, č. j. 60 Co 120/2008-149, t a k t o :

Vykonatelnost rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 31. července 2008, č. j. 60 Co 120/2008-149, se v té části, pokud jím byla žalovaným uložena povinnost zaplatit společně a nerozdílně žalobci na nákladech odvolacího řízení částku 66.600,- Kč do tří dnů

od právní moci rozsudku k rukám advokáta, odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaní podali včas dovolání proti rozsudku, uvedenému ve výroku tohoto usnesení,

a navrhli odložení vykonatelnosti tohoto rozhodnutí.

Podle § 243 o.s.ř. před rozhodnutím o dovolání může soud, který o něm má rozhodnout, odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že neprodleným výkonem napadeného rozhodnutí by mohla být žalovaným způsobena újma na jejich právech, dovolací soud rozhodl, že se jeho vykonatelnost v uvedeném rozsahu odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání.

Odklad vykonatelnosti má za následek, že provedení výkonu rozhodnutí nařízeného podle napadeného rozsudku musí být odloženo (§ 266 odst. 2 o. s. ř.); nebyl-li dosud výkon rozhodnutí nařízen, musí být provedení výkonu rozhodnutí odloženo ihned po jeho nařízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. května 2009

JUDr. Olga P u š k i n o v á , v. r.

předsedkyně senátu