30 Cdo 1208/2014
Datum rozhodnutí: 16.04.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 1208/2014
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph. D. v exekuční věci oprávněné Hypoteční banky, a. s., se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150, identifikační číslo osoby 13584324, proti povinnému J. J. , pro 1 244 085,20 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 28 EXE 115/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. září 2013, č. j. 13Co 367/2013-91, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil v části napadené odvoláním, tj. ve výroku I. a IV., usnesení ze dne 15. 5. 2013, č. j. 28 EXE 115/2013-67, kterým okresní soud zamítl návrh povinného na zastavení exekuce prodejem nemovitostí dle exekučního příkazu soudního exekutora JUDr. Milana Makaria ze dne 15. 2. 2013, č. 156 EX 7/13-12 (výrok I.) a rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok IV.).
Povinný napadl usnesení krajského soudu dovoláním, jež vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem). Protože ze spisu nevyplývalo, že by byl dovolatel právnicky vzdělán, soud jej usnesením ze dne 21. 1. 2014, č. j. 28 EXE 115/2013-104 (jemu bylo doručeno dne 29. 1. 2014), vyzval, aby si ve lhůtě 20 dnů od doručení usnesení zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Zároveň jej poučil, že nevyhoví-li výzvě, dovolací soud řízení zastaví.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí a § 241b odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 16. dubna 2014
JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, Ph. D.
předsedkyně senátu