30 Cdo 1201/2014
Datum rozhodnutí: 29.04.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 1201/2014 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Euro Benefit, a. s. , se sídlem v Praze 7, Letenské náměstí 157/4, identifikační číslo osoby 25120514, zastoupené Mgr. Janem Petříkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Týnská 12, proti povinnému M. K. , pro 52.373,40 Kč s příslušenstvím, vedené Okresním soudem v Mostě pod sp. zn. 43 EXE 4740/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. ledna 2013, č. j. 14 Co 1310/2012-31, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v záhlaví označeným rozhodnutím odmítl odvolání povinného proti usnesení ze dne 7. 3. 2012, č. j. 43 EXE 4740/2012-12, kterým okresní soud nařídil podle rozhodčího nálezu Mgr. Lenky Koláčkové ze dne 4. 10. 2010, č. j. 3285/2009, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 52.373,40 Kč s příslušenstvím, nákladů předcházejícího řízení ve výši 19.092,- Kč a nákladů exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na majetek povinného a jejím provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Ondřeje Mareše, Exekutorský úřad Litoměřice.
Povinný napadl usnesení krajského soudu dovoláním, jež vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem). Protože přes výzvu soudu dovolatel vytčený nedostatek ve stanovené lhůtě neodstranil (usnesení z 16. 7. 2013, č. j. 43 EXE 4740/2012-35, mu bylo doručeno vhozením do schránky dne 27. 8. 2013 a lhůta k odstranění nedostatku marně uplynula dne 27. 10. 2013), Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 věty třetí a § 241b odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. dubna 2014
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu