30 Cdo 1200/2005
Datum rozhodnutí: 14.06.2005
Dotčené předpisy: § 107 odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

30 Cdo 1200/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Romana Fialy

v opatrovnické věci L. K., omezené ve způsobilosti k právním úkonům, zastoupené opatrovnicí, o změnu opatrovníka, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn.

P 512/72, o dovolání D. P., zemřelé dne 21. 1. 2005, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 8. 2003, č. j. 13 Co 992/2003 - 167, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 4. 6. 2003, č. j. P 512/72 - 152, byla D. P., zproštěna funkce opatrovníka L. K., omezené ve způsobilosti k právním úkonům, opatrovníkem byla ustanovena L. C., bylo rozhodnuto, že opatrovník je oprávněn a povinen zastupovat nesvéprávnou ve věcech občanskoprávních, rodiněprávních, pracovněprávních a družstevněprávních a řádně spravovat její majetek, vyjma nakládání s finančními částkami do výše 500 Kč měsíčně a movitým a nemovitým majetkem do výše 500 Kč; dále bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že v dané věci je dán důvod, aby stálá opatrovnice byla zproštěna své funkce, neboť ji nevykonávala řádně, když v místě bydliště se fakticky nezdržuje a nezajišťuje péči o opatrovanou. S poukazem na ust. § 192 odst. 1 a 2 o. s. ř. a § 27 odst. 2 obč. zák. proto soud opatrované ustanovil opatrovníkem L. C. a současně vymezil rozsah oprávnění a povinností opatrovníka ve vztahu k opatrované.

K odvolání D. P. Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 29. 8. 2003, č. j. 13 Co 992/2003 - 167, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení podala D. P. dovolání, v němž projevila nesouhlas s rozhodnutími soudů obou stupňů, a poukázala na to, že opatrovaná je její matkou.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno včas, oprávněnou osobou, dospěl k závěru, že dovolací řízení musí být zastaveno.

Podle § 107 odst. 5 o. s. ř. neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví.

Z úmrtního listu založeného v knize úmrtí Úřadu městského obvodu O. P., svazek 8, ročník 2005, strana 267, poř. č. 86, dovolací soud zjistil, že D. P., roz. K., dne 21. 1. 2005 zemřela.

Vzhledem k tomu, že v průběhu dovolacího řízení dovolatelka zemřela a povaha věci neumožňuje v řízení pokračovat, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 103, § 107 odst. 5 a § 243c odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. června 2005

JUDr. Olga Puškinová, v.r.

předseda senátu