30 Cdo 1195/2014
Datum rozhodnutí: 23.04.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 1195/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Lenky Dopitové v exekuční věci oprávněné Vodafone Czech Republic, a. s., se sídlem v Praze 10, Vinohradská 167, identifikační číslo osoby 25788001, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, proti povinnému M. L., zastoupenému JUDr. Martinem Smrkovským, advokátem se sídlem v Praze 3, Lucemburská 1599/13, pro 4.508,- Kč s příslušenstvím, vedené Obvodním soudem pro Prahu 3 pod sp. zn. 35 EXE 2381/2012, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. srpna 2013, č. j. 39Co 298/2013-62, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :


Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím odmítl odvolání povinného proti usnesení ze dne 15. 6. 2012, č. j. 35 EXE 2381/2012-20, jímž Obvodní soud pro Prahu 3 nařídil podle vykonatelného příkazu Českého telekomunikačního úřadu ze dne 2. 9. 2011, č. j. ČTÚ-5932/2011-631/RuŠ, exekuci na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 4.508,- Kč, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 3.320,- Kč a pro náklady oprávněné a náklady exekuce, které budou v průběhu řízení určeny. Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dne 20. 2. 2014 dovoláním. Oprávněná se vyjádřila k dovolání povinného dne 14. 3. 2014 a navrhla, aby dovolání bylo odmítnuto.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.). Přípustnost dovolání nezakládá ani nesprávné poučení odvolacího soudu, že dovolání je přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. dubna 2014

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu