30 Cdo 1192/2003
Datum rozhodnutí: 27.05.2004
Dotčené předpisy:
30 Cdo 1192/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobců 1) J. H., 2) Ing. I. T. a 3) RNDr. J. T., všech zastoupených advokátem, proti žalovanému

Ing. K. L., zastoupenému advokátkou, o určení, že žalobci jsou podílovými spoluvlastníky nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 8 C 139/2001, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Praze, ze dne 30. října 2002, č.j. 21 Co 273/2002-100, takto:

I. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. května 2004,

č.j. 30 Cdo 1192/2003-124, se ve výroku I. opravuje tak, že tento výrok správně zní:

I. Dovolání žalobců se zamítá .

II. V odůvodnění se tento rozsudek v jeho posledním odstavci, větě druhé, opravuje tak, že slovo žalovaných se nahrazuje slovem žalovaného .

O d ů v o d n ě n í :Rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. května 2004, č.j. 30 Cdo 1192/2003-124, bylo dovolání žalobců zamítnuto. Ve výroku I. rozsudku však bylo omylem uvedeno, že se zamítá dovolání žalovaných namísto žalobců. V posledním odstavci jeho odůvodnění, větě druhé, pak bylo omylem namísto slova žalovaného užit tvar množného čísla žalovaných. Protože jde o zjevné nesprávnosti, patrné

i z porovnání se záhlavím rozsudku, byla podle § 164 občanského soudního řádu provedena oprava tímto opravným usnesením.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. listopadu 2004

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu