30 Cdo 1191/2017
Datum rozhodnutí: 23.03.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 3 o. s. ř., § 241 o. s. ř., § 241a odst. 5 o. s. ř.30 Cdo 1191/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce P. R. , zastoupeného JUDr. Blankou Schöblovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Jaselská 205/25, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení částky 500 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 12 C 321/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 9. 2014, č. j. 58 Co 378/2014-34, takto:

Dovolání se odmítá .

O d ů v o d n ě n í:

Napadeným usnesením potvrdil Městský soud v Praze usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 12. 2. 2014, č. j. 12 C 321/2013-8, kterým soud prvního stupně osvobodil žalobce od soudních poplatků a zamítl žádost žalobce, aby mu byl ustanoven zástupce z řad advokátů. Toto usnesení bylo žalobci doručeno dne 19. 9. 2014.
Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce, nezastoupen advokátem, včasným blanketním dovoláním doručeným soudu dne 22. 9. 2014 (§ 240 odst. 1 ve spojení s § 57 odst. 2 a 3 o. s. ř.), jež doplnil, opět nezastoupen, dne 3. 10. 2016. Současně s podáním dovolání požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.
Městský soud v Praze usnesením ze dne 6. 8. 2015, č. j. 58 Co 207,267/2015-140, mj. potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 23. 3. 2015, č. j. 12 C 321/2013-98, kterým soud zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Usnesení odvolacího soudu bylo žalobci doručeno dne 31. 8. 2015 a žalobce proti němu podal dne 1. 9. 2015 dovolání spolu s žádostí o ustanovení advokáta pro dovolací řízení.
Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 11. 9. 2015, č. j. 12 C 321/2013-147, vyzval žalobce, aby si pro dovolací řízení v této věci zvolil zástupcem advokáta, tuto skutečnost soudu doložil, a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti rozhodnutím ze dne 6. 8. 2015 a 5. 9. 2014, když současně byl poučen, že nebude-li do 15 dnů od doručení usnesení předložena soud plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 15. 9. 2015 a k podaným námitkám dle § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb. bylo potvrzeno usnesením ze dne 5. 12. 2016. Toto usnesení bylo žalobci doručeno dne 6. 12. 2016.
Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 25. 7. 2016, č. j. 30 Cdo 821/2016-203, bylo zastaveno dovolací řízení o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 8. 2015, č. j. 58 Co 207,267/2015-140, neboť dovolatel přes výzvu (ze dne 11. 9. 2015) neodstranil nedostatek povinného zastoupení a Nejvyšší soud nedospěl k závěru, že je důvod ustanovit dovolateli advokáta pro řízení o dovolání.
Dne 24. 11. 2016 Obvodnímu soudu pro Prahu 2 byla předložena plná moc udělená žalobcem advokátce JUDr. Blance Schöblové k zastupování v řízení o dovolání proti rozhodnutí Městského soudu v Praze č. j. 58 Co 378/2014-34.
Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 10. 1. 2017, č. j. 12 C 321/2013-246, vyzval JUDr. Blanku Schöblovou, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení již žalobcem podané dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 9. 2014, č. j. 58 Co 378/2014-34, nahradila nebo doplnila vlastním podáním, nebo aby písemně nebo ústně do protokolu sdělila soudu, že se s již podaným dovoláním ze dne 22. 9. 2014, které bylo soudu doručeno téhož dne, doplněné podáním ze dne 3. 10. 2016, ztotožňuje. Současně soud uvedl, že nebude-li ve shora stanovené lhůtě předloženo dovolání sepsané advokátem nebo nesdělí-li advokát, že se s žalobcem sepsaným dovoláním ztotožňuje, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo zástupkyni žalovaného doručeno 15. 1. 2017.
Oprava dovolání sepsaná advokátkou žalobce byla doručena soudu dne 31. 1. 2017.
Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. , a dovolání pro vady odmítl.
Podle § 240 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni (odstavec 1 věta první). Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout (odstavec 2 věta první).
Podle § 241 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (odstavec 1 věta první). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a) advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 4).
Podle § 241a odst. 5 o. s. ř. k obsahu podání, v němž dovolatel uvedl, v jakém rozsahu napadá rozhodnutí odvolacího soudu, nebo v němž vymezil důvody dovolání, aniž by byla splněna podmínka stanovená v § 241, se nepřihlíží.
Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v v § 241 o. s. ř., běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce, běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.
Žalobce podané dovolání sepsal sám. Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. však dovolání musí být sepsáno advokátem a ve smyslu § 241a odst. 5 o. s. ř. nelze přihlížet k tomu, co o náležitostech dovolání (co do rozsahu napadeného rozhodnutí a vymezení dovolacího důvodu) uvedl sám dovolatel. Žalobce podal současně s dovoláním, tedy ve smyslu § 241b odst. 3 o. s. ř. před uplynutím lhůty pro podání dovolání o ustanovení zástupce. O této žádosti bylo pravomocně rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 23. 3. 2015, č. j. 12 C 321/2013-98, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 6. 8. 2015, č. j. 58 Co 207,267/2015-140, kterým byla žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení zamítnuta, a ani k podanému dovolání nebyla uvedená rozhodnutí zrušena. Usnesení odvolacího soudu bylo žalobci doručeno dne 31. 8. 2015 a od tohoto data podle § 241b odst. 3, část poslední věty za středníkem, o. s. ř. počala žalobci znovu běžet zákonná dvouměsíční lhůta pro doplnění dovolání (§ 241b odst. 3 věta první ve spojení s § 240 odst. 1 o. s. ř.), dovolání tak muselo být doplněno advokátem nejpozději do 2. 11. 2015.
Bylo-li dovolání doplněno advokátem dne 31. 1. 2017, stalo se tak po uplynutí shora uvedené zákonné lhůty, na čemž nic nemohou změnit ani následné výzvy a přípisy soudu, zvlášť když v nich stanovené lhůty také nebyly dodrženy.
Jenom pro úplnost dovolací soud dodává, že lhůta pro doplnění dovolání (§ 241b odst. 3 o. s. ř.) je lhůtou zákonnou, jejíž zmeškání soud nemůže prominout (srov. § 240 odst. 1 a 2 o. s. ř.), ani ji nemůže prodloužit (§ 55 o. s. ř. a contrario). To platí i v případě, že se tato lhůta odvíjí od lhůty stanovené soudem podle § 241b odst. 2 o. s. ř. pro splnění podmínky uvedené v § 241 o. s. ř., tj. povinné zastoupení advokátem (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2005, sp. zn. 29 Odo 25/2005). V daném případě, kdy žalobce s podáním dovolání sám požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, zákonná lhůta běžela znovu od doručení rozhodnutí soudu o žádosti dovolatele (z obsahu žádosti nadto vyplývá, že dovolateli byla právní úprava obsažená v § 241b odst. 3 o. s. ř. známa).
Protože k obsahu podání samotného dovolatele nelze podle § 241a odst. 5 o. s. ř. přihlížet, posuzované dovolání minimálně pro nedostatek vymezení rozsahu a důvodu dovolání trpí vadami, jež nebyly ve lhůtě odstraněny a pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat.
Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. března 2017

Mgr. Vít Bičák
pověřený člen senátu