30 Cdo 1191/2012
Datum rozhodnutí: 26.04.2012
Dotčené předpisy: § 237 odst. 2 písm. b) o. s. ř., § 240 odst. 1 o. s. ř.
30 Cdo 1191/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D a JUDr. Pavla Vrchy, v právní věci péče o nezletilou K. K. , zastoupenou opatrovníkem Městkou částí Praha 14, dceru M. K., a V. L., o úpravu poměrů k nezletilé, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 25 Nc 215/2011, o dovolání otce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. října 2011, č.j. 53 Co 351/2011-46, takto:

I. Dovolání se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Obvodní soud pro Prahu 9 (dále jen soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 12. dubna 2011, č.j. 25 Nc 215/2011-18, svěřil nezletilou do výchovy matky, otci uložil povinnost přispívat na výživu nezletilé částkou 5.000,- Kč měsíčně s účinností od 1.1.2011, a rovněž povinnost uhradit nedoplatek na výživném za období od 1.1.2011 do 31.3.2011 v celkové výši 15.000,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku a rozhodl o nákladech řízení.
K odvolání otce Městský soud v Praze rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o výživném potvrdil, ve výroku o dlužném výživném jej změnil tak, že jeho výše za dobu od 1.1.2011 do 30.10.2011 činí 50.000,- Kč a že otec je povinen jej uhradit do 31.12.2011 k rukám matky a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal opožděné dovolání otec (dále jen dovolatel ). Dovolatel navrhl, aby dovolací soud napadený rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k novému rozhodnutí.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 12. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (rozsudek odvolacího soudu byl vyhlášen dne 20.10.2011, takže tento procesní předpis je aplikován ve znění účinném od 1.7.2009).
Podle § 236 odst. 1 lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Podle § 237 odst. 1 o.s.ř dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, a) jimiž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé, b) jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil, c) jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena b) a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.
Podle § 237 odst. 2 písm. b) o.s.ř. dovolání podle odstavce 1 není přípustné ve věcech upravených zákonem o rodině, ledaže jde o rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, o určení (popření) rodičovství nebo o nezrušitelné osvojení.
Přípustnost dovolání proti rozsudku odvolacího soudu ve věci samé podle § 237 o. s. ř. není v posuzovaném případě dána, proto, že žalobce dovoláním napadá rozsudek odvolacího soudu ve věci upravené zákonem o rodině (zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů), přičemž se nejedná o žádnou z výjimek uvedených v § 237 odst. 2 písm. b) o. s. ř.
Dovolání je navíc opožděné. Stejnopis písemného vyhotovení rozsudku odvolacího soudu byl otci doručen 26.11.2011, posledním dnem dvouměsíční lhůty k podání dovolání tak bylo pondělí 30.1.2012 (§ 240 odst. 1, věta první, § 243c odst. 1, § 57 odst. 2 o.s.ř.). Otec však dovolání odevzdal osobně soudu prvního stupně až dne 3.2.2010.
Nejvyšší soud ČR proto dovolání otce jako nepřípustné a opožděné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť dovolatel nemá na náhradu těchto nákladů nárok, zatímco ostatním účastníkům v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. dubna 2012

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.
předseda senátu