30 Cdo 1184/2014
Datum rozhodnutí: 26.06.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 1184/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D. a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Lenky Dopitové v exekuční věci oprávněné Českomoravské stavební spořitelny a. s., se sídlem v Praze 10, Vinohradská 3218/169, identifikační číslo osoby 49241397, zastoupené Mgr. Romanem Ambrožem, advokátem se sídlem v Brně, Vinohrady 794/45, proti povinným 1) R. H. , a 2) K. Z. , o nařízení exekuce pro 351 152,50 Kč s příslušenstvím, o návrhu povinné 1) na přiznání osvobození od soudních poplatků, vedené Okresním soudem v Nymburce pod sp. zn. 22 EXE 6421/2011, o dovolání povinné 1) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. 11. 2013, č. j. 17 Co 377/2013-74, takto:

Dovolání se odmítá .

O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Nymburce usnesením ze dne 21. 10. 2013, č. j. 22 EXE 6421/2011-66, k žádosti povinné o ustanovení advokáta pro dovolací řízení a o osvobození od soudních poplatků (viz podání na č.l. 55 spisu) nepřiznal povinné 1) osvobození od soudních poplatků. Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Usnesení odvolacího soudu napadla povinná 1) dovoláním s tím, že žádá o spravedlivé a správné vyřešení.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Dovolatelka není zastoupena advokátem a rovněž nemá sama právnické vzdělání; povaha rozhodnutí, proti němuž dovolání směřuje, však vylučuje, aby bylo možno dovolací řízení pro nedostatek povinného zastoupení dovolatele zastavit (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. listopadu 2013, sp. zn. 30 Cdo 3465/2013).
Dovolání není přípustné.
Z § 241a odst. 2 o. s. ř. vyplývá, že v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).
Podle § 237 o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.
Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání.
Podle § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání podané proti rozhodnutí odvolacího soudu, které není přípustné nebo které trpí vadami, jež nebyly ve lhůtě (§ 241b odst. 3) odstraněny a pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, dovolací soud odmítne.
Dovolatelka neuvedla, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání ve smyslu § 237 o. s. ř., ani nevymezila důvod dovolání v souladu s § 241a o. s. ř. (v čem spočívá nesprávné právní posouzení věci). Dovolání má tak vady, pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, a proto je Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 o. s. ř. (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) odmítl.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. června 2014


JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, Ph. D.
předsedkyně senátu