30 Cdo 1184/2003
Datum rozhodnutí: 17.07.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 1184/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce R. S, zastoupeného opatrovnicí A. S., proti žalovaným: 1/ V. S., 2/ nezl. J. S., zastoupenému opatrovníkem Městským úřadem v K., o popření otcovství, vedené u Okresního soudu v Bruntále, pobočka v Krnově pod sp. zn. 15 C 149/2002, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. března 2002, č. j. 13 Co 188/2002-53, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 26. března 2002, č. j. 13 Co 188/2002-53, potvrdil usnesení Okresního soudu v Karviné, pobočka Havířov ze dne 24. července 2000, č. j. 108 C 99/2000-30, kterým soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a věc postoupil Okresnímu soudu v Bruntále, pobočka Krnov k dalšímu řízení. Toto rozhodnutí odvolacího soudu nabylo právní moci dne 20. května 2002.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dne 14. června 2002 včasné dovolání. To však vzal zpět svým podáním ze dne 15. března 2003.

S přihlédnutím k části dvanácté, hlavě první, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým byl novelizován mimo jiné též občanský soudní řád, Nejvyšší soud České republiky, jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu dále jen o. s. ř.), věc projednal a rozhodl podle znění tohoto procesního předpisu účinného do 31. prosince 2000, neboť odvolací soud v tomto případě napadeným usnesením rozhodoval o odvolání proti usnesení soudu prvního stupně vydanému ještě před účinností uvedené novely o. s. ř.

Podle ustanovení § 243b odst. 4 věta druhá o. s. ř., vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vzhledem k popsanému procesnímu úkonu žalobce, kterým v označené věci vzal podané dovolání zcela zpět, dovolací soud s přihlédnutím k uvedenému ustanovení dovolací řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. července 2003 JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu