30 Cdo 1178/2013
Datum rozhodnutí: 15.05.2013
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř.
30 Cdo 1178/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a JUDr. Pavla Simona ve věci žalobce B. V. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 15,000.000,- Kč s příslušenstvím a rentu 24.630,- Kč měsíčně, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 78/2007, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 7. 2011, č. j. 54 Co 179/2011 187, takto: I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :


Odvolací soud v záhlaví uvedeným rozsudkem potvrdil rozsudek soudu prvního stupně co do zamítnutí návrhu na přiznání měsíční renty, jinak rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Proti potvrzující části rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, aniž byla splněna podmínka zastoupení podle § 241 odst. 1 o. s. ř. Žádost žalobce o ustanovení advokáta pro dovolací řízení byla zamítnuta usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 10. 7. 2012, č. j. 20 C 78/2007 236, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25. 1. 2013, č. j. 54 Co 392/2012 250.
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 20. 2. 2013, č. j. 20 C 78/2007 251, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta, aby tuto skutečnost soudu doložil a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Žalobci bylo dáno poučení, že nebude-li soudu do pěti dnů od doručení výzvy předložena plná moc pro zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Toto usnesení bylo žalobci doručeno dne 25. 2. 2013.
Na tuto výzvu žalobce reagoval jen přípisem ze dne 28. 2. 2013, v němž uvedl, že na zaplacení advokáta nemá a dále, že: výslovně jsem česky uvedl, že požaduji, aby o okolnostech dovolání do zamítnuté části nebylo jednáno do té doby, dokud nebude rozhodnuto o zrušené části, to je o 20,000.000,- Kč.
Nejvyšší soud jakožto soud dovolací při projednání dovolání a rozhodnutí o něm postupoval podle občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (viz přechodné ustanovení čl. II, bod 7, zákona č. 404/2012 Sb.), jakož i se zřetelem k nálezům Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 29/11, a ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1572/11, dostupným na internetových stránkách Ústavního soudu, http://nalus.usoud.cz ).
Dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou, která ovšem není řádně zastoupena.
Dle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Soud prvního stupně přitom dovolatele náležitě poučil s tím, že musí být v dovolacím řízení řádně zastoupen (viz výše). Z obsahu spisu vyplývá, že k napravení nedostatku právního zastoupení ze strany dovolatele nedošlo.
Protože dovolatel není právně zastoupen, a tak není splněna jedna z podmínek dovolacího řízení, postupoval dovolací soud dle ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 104 odst. 2 o. s. ř. a dovolací řízení zastavil.
Žalobce sice z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalované nevznikly v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalobci právo. Této procesní situaci odpovídá výrok, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 15. května 2013

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu