30 Cdo 1161/2017
Datum rozhodnutí: 22.03.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 1161/2017

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce B. V., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody a nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 79/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 11. 2016, č. j. 30 Co 506/2016 - 27, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 11. 10. 2016, č. j. 26 C 79/2016-23, byla zamítnuta žalobcova žádost o ustanovení zástupce pro podání dovolání proti usnesení Městského soudu ze dne 27. 7. 2016, č. j. 30 C 313/2016 - 16. Usnesení obvodního soudu bylo potvrzeno v záhlaví uvedeným usnesením Městského soudu v Praze, proti kterému podal žalobce dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem či měl sám právnické vzdělání.
Usnesením soudu prvního stupně ze dne 20. 1. 2017, č. j. 26 C 79/2016-34, byl žalobce vyzván, aby si ve lhůtě 7 dní pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, zároveň mu bylo poskytnuto poučení o důsledcích nesplnění výzvy. Žalobce na výzvu reagoval další žádostí o stanovení zástupce z řad advokátů.
Nejvyšší soud zhodnotil žalobcovo podání ve světle usnesení Nejvyššího soudu (velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu) ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NS ČR 9/2015, a s ohledem na soudy obou stupňů zjištěné skutečnosti týkající se majetkových poměrů žalobce a jeho litigózního chování (žalobce ani v dovolání nové skutečnosti nenamítá) neshledal důvod pro ustanovení zástupce z řad advokátů.
Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení ve smyslu § 241 o. s. ř., dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. 3. 2017
JUDr. František Ištvánek
předseda senátu