30 Cdo 1160/2017
Datum rozhodnutí: 22.03.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 1160/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce B. V., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody a nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 79/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 7. 2016, č. j. 30 Co 303/2016-16, takto:


I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 13. 6. 2016, č. j. 26 C 79/2016-12, bylo zastaveno řízení o žalobě datované 18. 12. 2015 podle § 104 odst. 2 o. s. ř. pro nesplnění podmínek řízení.
Proti v záhlaví specifikovanému usnesení Městského soudu v Praze, kterým bylo usnesení soudu prvního stupně potvrzeno, podal žalobce dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem podle § 241 o. s. ř., jehož součástí byla žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů. Tato žádost byla zamítnuta usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 11. 10. 2016, č. j. 26 C 79/2016-23, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 27. 7. 2016, č. j. 30 C 313/2016-16, a usnesením Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 1161/2017.
Ačkoli nebyl žalobce po vydání výše uvedeného usnesení Nejvyššího soudu opětovně vyzván, aby splnil podmínku dle § 241 o. s. ř., je nutno konstatovat, že z rozhodovací činnosti je dovolacímu soudu známo, že v téměř shodných sporech byl žalobce opakovaně ke splnění této podmínky vyzýván a žalobci je tudíž bezpochyby známo, že v dovolacím řízení musí být zastoupen advokátem (k tomu srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 2291/13, in http:/nalus.usoud.cz, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2014, sp. zn. 30 Cdo 3052/2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3716/2015). Nejvyšší soud má proto za to, že práva žalobce nebyla ohrožena a poučení o náležitém zastoupení se žalobci opakovaně dostalo.
Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení ve smyslu § 241 o. s. ř., dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. 3. 2017

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu