30 Cdo 1152/2014
Datum rozhodnutí: 30.04.2014
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 1152/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné České pojišťovny a. s., se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, identifikační číslo osoby 45272956, proti povinné J. V., pro 8.520,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 67EXE 4580/2011, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze z 8. listopadu 2013, č. j. 14Co 364/2013-183, takto:
Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :


Usnesením z 27. května 2013, č.j. 67 EXE 4580/2011-124, obvodní soud zamítl návrh povinné na zastavení exekuce.
Napadeným rozhodnutím městský soud usnesení soudu I. stupně, pokud jde o náklady oprávněného a náklady exekutora , potvrdil a jinak je změnil tak, že exekuci pro částku 8.520,- Kč (představující vymáhanou náhradu nákladů nalézacího řízení) zastavil.
Usnesení odvolacího soudu napadla povinná (nezastoupená advokátem) vlastnoručně sepsaným dovoláním.
Dne 20. března 2014 byl Nejvyššímu soudu doručen spis s předkládací zprávou (č.l. 205), že usnesení s výzvou k odstranění nedostatku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo k prokázání právnického vzdělání nebylo dovolatelce doručováno, jelikož dovolání je v předmětné věci nepřípustné.
Podle § 241b odst. 2 o. s. ř. není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2; to neplatí, bylo-li dovolání podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn nebo směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání podle § 238 přípustné.
Podle § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. není dovolání podle § 237 přípustné proti rozsudkům a usnesením, v nichž dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv, o pracovněprávní vztahy nebo o věci uvedené v § 120 odst. 2; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží.
Jak plyne z podání exekutora na č. l. 203, činí ke dni 28. ledna 2014 náklady oprávněné v exekučním řízení částku 15.250,50 Kč a náklady exekutora částku 8.484,- Kč; exekuce je tudíž dále vedena pro celkovou částku 23.734,50 Kč, tedy částku nepřevyšující 50.000,- Kč a dovolání je tak zjevně nepřípustné.
Byl tedy postup obvodního soudu jestliže ten dovolatelku k odstranění nedostatku obligatorního zastoupení advokátem nevyzval (§ 104 odst. 2 o. s. ř.) v souladu s ustanovením § 241b odst. 2 o. s. ř.
Nejvyššímu soudu pak nezbylo, než dovolací řízení pro uvedený nedostatek podmínky řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavit.
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. dubna 2014
JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu