30 Cdo 1134/2004
Datum rozhodnutí: 01.06.2004
Dotčené předpisy: § 243c předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 1134/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci nezletilé M. K., zastoupené opatrovníkem, dcery V. S., zastoupené advokátem, o změnu výchovy, vedené u Okresního soudu Plzeň-jih pod sp. zn. P 62/93,

o dovolání otce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 6. února 2002, č.j.

14 Co 82/2002-121, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Plzni usnesením v záhlaví označeným k odvolání otce potvrdil rozsudek Okresního soudu Plzeň-jih ze dne 6. října 2000, č.j. P 62/93-109, ve výroku, jímž otci bylo uloženo zaplatit náklady na vypracování znaleckého posudku 9.150,-Kč do patnácti dnů od právní moci rozsudku na účet Okresního soudu Plzeň-jih, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal otec (dále dovolatel) dovolání, v němž vyjadřuje nesouhlas s uložením povinnosti zaplatit náklady za vypracování znaleckého posudku z důvodů v něm blíže uvedených.

Při posuzování dovolání vycházel dovolací soud z ustanovení části dvanácté, hlavy první, bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., jímž byl změněn a doplněn občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.), podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních právních předpisů, t.j. podle občanského soudního řádu ve znění před novelizací zákonem č. 30/2000 Sb.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí

o dovolání žalovaného nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1, věty první, o.s.ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první, o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo komerčním právníkem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle ustanovení § 241 odst. 2, věty druhé, o.s.ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem nebo komerčním právníkem anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj ve smyslu ustanovení § 21 o.s.ř. jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc ( t.j. advokátem), jestliže sám nebo jeho zaměstnanec ( člen ) takovéhoto vzdělání nedosáhl.

Z ustanovení § 241 odst. 1, věty první a z ustanovení § 241 odst. 2, věty druhé, o.s.ř. vyplývá, že dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen ), který za něj jedná - musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem (komerční právníci se stali s účinností od 1.7.1996 advokáty - srov. § 57 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii ), ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé ).

V posuzovaném případě podal dovolatel dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem, a nebylo ani prokázáno, že by měl právnické vzdělání. Soud prvního stupně jej proto usnesením ze dne 13.4.2004, č.j. P 62/93-245 m.j. vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal proti usnesení odvolacího soudu řádné dovolání; k provedení potřebných procesních úkonů mu určil lhůtu čtrnácti dnů

a upozornil jej že dovolací řízení bude zastaveno, jestliže výzva bude bezvýsledná. Přestože usnesení mu bylo doručeno dne 19. 4. 2004, dovolatel výzvě v něm obsažené dosud nevyhověl.

Vzhledem tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení

§ 241 odst. 1, věty první a § 241 odst. 2, věty druhé, o.s.ř. nebyl přes výzvu soudu dovolatelem odstraněn, Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2, věty třetí, o.s.ř., zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. června 2004

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu