30 Cdo 1119/2013
Datum rozhodnutí: 28.05.2013
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.
30 Cdo 1119/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Pavlem Simonem ve věci žalobce A. Ž. , nyní ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Mírov, zastoupeného JUDr. Ivou Berkovou, advokátkou, se sídlem v Praze 5, Na Doubkové 1281/2, proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, o náhradu nemajetkové újmy ve výši 5.000.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22C 207/2007, o dovolání žalobce proti výroku IV. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 2. 2013, č. j. 20Co 38/2013-139, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zák. č. 404/2012 Sb. (viz čl. II bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen o. s. ř., pověřeným členem senátu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) dovolání žalobce z důvodu, že nemá náležitosti vyžadované § 241a odst. 2 o. s. ř., neboť v něm není vymezen důvod dovolání, jak to předpokládá § 241a odst. 3 o. s. ř., a to, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání. Tyto vady, pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, nebyly dovolatelem odstraněny (§ 241b odst. 3 o. s. ř. a § 243b o. s. ř.). Nesprávná skutková zjištění nejsou důvodem, pro který by bylo možno dovolání podat (§ 241a odst. 1 o. s. ř.).
Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 28. května 2013

JUDr. Pavel Simon
pověřený člen senátu